• Наука
  • Аспиранты, исследователи

Аспиранты, исследователи

6. Факультеттеги аспиранттар, изденүүчүлөр жөнүндө маалыматтар, алардын илимий-изилдөө иштеринин абалы, жыйынтыктары

Доктордук диссертациянын үстүнөн изилденүүчүлөр (19)

Ф.А.А.

Илимий темасы

жетекчиси

Илимий- изилдөө иштеринин абалы

1.

Папиева Толкун Маматаевна

Геометрия отображений n-мерных евклидовых пространств, порождаемых заданной р-мерной поверхностью

(р-ченемдүү бет тарабынан жаратылган n -ченемдүү евклиддик мейкиндикти чагылтууларынын геометриясы)

ф.-м.и.д., профессор Матиева Г.

1 макала жарыкка чыкты

2.

Борбоева Гүлниса Маматаевна

Геометрия курсундагы түшүнүктөрдү калыптан-дырууда педагогикалык жогорку окуу жайлардын студенттеринин мейкиндиктик ой жүгүртүүлөрүн өнүктүрүү

ф.-м.и.д., профессор Матиева Г.

3 макала жарыкка чыкты

3.

Артыкова Жылдыз Абдисаламовна

Свойства отображений поверхностей евклидова пространства с различными коразмерностьями

ф.-м.и.д., профессор Матиева Г.,

ОшМУ, 02.03.2015

2 макала жарыкка чыкты

4.

Аттокурова Анаркан Джалиловна

Окутуунун кредиттик технологиясынын шарттарында келечектеги математика мугалимдеринин компетенттик-маанилүү сапаттарын калыптандыруу

д.п.н., профессор Байсалов Дж.У

коргоо алдында

5.

Келдибекова Аида Осконовна

Дидактические основы компетентностного подхода в проектировании системы подготовки школьников к математическим олимпиадам (на примере V-XI классов), шифр 13.00.02-теория и методика обучения и воспитания.

д.п.н., профессор Байсалов Дж.У

коргоо алдында

6.

Беделова Нургуль Салибаевна

Математика профилиндеги бакалаврлар үчүн окуу-методикалык комплекстерди түзүүнүн илимий-методикалык негиздери

п.и.д., профессор К.М. Торогельдиева

5 макала жарыкка чыкты

7.

Оморов Шермамат

И. Бекбоевдин илимий-методикалык эмгектери, анын математикалык билим берүүдө колдонулушу

п.и.д., профессор К.М. Торогельдиева

коргоо алдында

8.

Эркебаев Улук Зайирбекович

Асимптотика решения бисингулярных уравнений в частных производных

д.ф.-м.н., профессор

Д.А. Турсунов

ОшМУ, 02.06.2018

(2 макала)

9.

Азимов Бектур

Өзгөчө чекиттүү өзгөчө козголгон дифференциалдык теңдемелердин чечимдеринин асимптотикасы

д.ф.-м.н., профессор

К. Алымкулов

ОшМУ, 02.07.2018

10

Курбанбаева Нуржамал Нажимидиновна

Геометрия частичного отображения евклидова n-мерного пространства, порождаемого заданным минимальным распределением

ф.-м.и.д., профессор Матиева Г.

11

Зулпукарова Дамира Исмаилова

Негизги мектепте компетенттүүлүккө багытталган тапшырмаларды түзүүнүн илимий методикалык негиздери

п. и.д., проф. Калдыбаев Х.,

10.06.2017

4 макала,

1 тезис жарыкка чыкты

12

Арапбаев Руслан Нурмаматович

Научно-техническое обоснование повышение качества риса Кыргызстана

д.с.н., проф. Смаилов Э.А.

13.03.2019,

(5 макала)

13

Сопуев Уланбек Адахимжанович

“Решения линейных и нелинейных дифференциальных уравнений в самооганизующихся системах”

14

Мурзабаев Көчкөнбай

Математика предметин табигый илимдер предмети менен интеграциялап окутуу

п.и.д., профессор МУА

С.К. Калдыбаев

4 макала жарыкка чыкты

15

Сактанов Улук

Бир калыптуу мейкиндиктер теориясынын кээ бир маселелери жана алардын чагылдыруулары

ф.-м.и.д., профессор Канетов Б.Э.

1 макала басмага берилди

16

Токторбаев Айбек

Өзгөчө козголгон айрым туундулуу дифференциалдык теңдемелердеги оптималдык башкаруу

ф.-м.и.д., проф.

К.А. Алымкулов

17

Чамашев Марат Какарович

“ О важнейших классах равномерных пространств и равномерно непрерывных отображений”

академик

А.А. Бөрүбаев

1 тезис

18

Молдояров Улар Дүйшөбекович

«Геометриялык мейкиндик фракталдардын түзүлүшү, касиеттери жана колдонулуштары»

ф.-м.и. д., проф. Матиева Гүлбадан,

24.04.2019

1 тезис,

1 патент

19

Тойгонбаева Айзат Куралбековна (Матанализ кафедрасы)

Асимптотическое разложение сингулярно возмущенных уравнений в комплексных областях

ф.-м.и.д., проф. Алыбаев К.С.

24.04.2019, прот. №6,

ОшМУ

Изденүүчүлөр жөнүндө маалымат (16)

Ф.А.А.

Илимий темасы

жетекчиси

Темасы бекитилген орду жана жылы

Илимий- изилдөө иштери

нин абалы

1.

Маматкулова М.М.

(Матанализ кафедрасы)

Асимптотические оценки решений некоторых классов нелинейных дифференциальных уравнений с малым параметром при производных в случае смены устойчивости.

ф.-м.и.д., профессор Каримов С.

ОшМУ, 26.04.2003

коргоо алдында

2.

Камбарова А.Д.

(Матанализ кафедрасы)

Вольтеррдин үчүнчү түрдөгү интегралдык теңдемелеринин чечимдеринин регуляризациясы жана жалгыздыгы

ф.-м.и.д., профессор

А. Асанов

ОшМУ

10 макала, коргоо алдында

3.

Ажибекова А.

(ИТАС каф.)

Математика курсу боюнча окуу методикалык комплекстерди түзүүнүн жана аны колдонуунун методикасы (9-класстын алгебрасынын мисалында)

п.и.д., проф.

К.М. Торогельдиева

ОшМУ, 10.12.18

5 макала

4.

МустапакуловаЧ.А.

(АжГ каф.)

Евклиддик мейкиндикти берилген жалпак ийрилер тарабынан жаратылган кубулган бөлүктөп чагылтуулардын геометриясы

д.ф.-м.н., профессор Матиева Г.

ОшМУ

2013

3 макала жарыкка чыкты

5.

Садыков Замирбек Маматхалилович

(МИОТжББМ)

Чарбалык мазмундагы маселелер аркылуу айылдык окуучулардын жаратмандык компетенцияларын өнүктүрүү (негизги мектептин математика курсунда)

И. Арабаев атындагы КМУ п.и.к., доцент Аттокурова

ОшМУ

6.

Матанов Шерали Маматжанович

(Жогорку математика кафедрасы)

Геометрическая теория сингулярновозмущенных уравнений, когда матрица-функция при линейной неизвестной функции имеет полюс

ф.-м.и.д., профессор Алыбаев К.С.

ЖАМУ, 08.05.2015

коргоо алдында

7.

Акматов Азизбек Алиевич (Матанализ каф.)

Сингулярдык козголгон дифференциалдык теңдеменин чечимин туруктуулук шарты алмашкан учурда изилдөө

ф.-м.и.д., профессор Каримов С.

ОшМУ

15 макала, коргоо алдында

8.

Абдилазизова Акбермет (Матанализ каф.)

Туруктуулук шарты өзгөргөн учурда сингулярдык козголгон дифференциалдык теңдеменин чечиминин асимптотикалык ажыралышы

ф.-м.и.д., профессор Каримов С.

ОшМУ

2006

10 макала

9

Тажикбаева Сонайым

Газдар динамикасынын бузулуучу теңдемелеринин чечилиши.

ф-м. и. д., профессор

Искендерова Дж. А.

ОшМУ

2011

3 макала

10

Абдугулова Г.С.

Азыркы мектептеги математика курсун дүйнөлүк деңгээлге жакын өнүктүрүүнүн проблемалары

3 макала жарыкка чыккан

11

Абдимиталип уулу Кубат

Төртүнчү тартиптеги аралаш параболо-гиперболикалык теңдемелер үчүн чек аралык маселелер

ф.-м.и.д., профессор Сопуев А.

1 тезис жарыкка чыккан

12

Сейитказыева Г.И. (АжГ каф.)

Евклиддик 5-ченемдүү мейкиндикти берилген 3-ченемдүү бөлүштүрүү тарабынан жаратылган бөлүктөп чагылтуунун геометриясы

ф.-м. и.д., проф.

Г. Матиева

ОшМУ

18.03.19

1 тезис

13

Шакиров Кылыч Курбанбекович

Кээ бир айрым туундулуу козголгон дифференциалдык теңдемелердин чечимдеринин асимптотикасын тургузуу

ф.-м.и.д.,проф.

К. Алымкулов

ОшМУ,

10.12.2018

14

Жакыпбекова Атыргул Талиповна

Сумсар-Шекафтар тоо-кен өнөр жай комплексинин калдыктарынынт геомеханикалык абалын баалоо

т.и.к., доктору Усенов К.Ж.

29.02.2012

коргоо алдында

15

Жээнбаев Нурлан Арапович

Локальные и нелокальные задачи псевдопарабологиперболических уравнений четвертого порядка

ф.-м.и.д.,проф.

Сопуев А.А.

ОшМУ,

2001

16

Саданов Абдибек

Болочок информатика мугалимдеринин профессионалдык даярдыгын калыптандыруунун педагогикалык негиздери

п.и.д., проф. Алиев Ш.А.

ОшМУ,

06.12.2006

№5-прот.

Аспиранттар жөнүндө маалыматтар

Ф.А.А.

Илимий темасы

жетекчиси

аспирантуранын курсу

1.

Абдукаимова Арапат (МИОТжББМ каф.)

ЖОЖдордун гуманитардык адистиктериндеги студенттерге жогорку математиканы дифференцирлеп, жекелештирип окутуу

п.и.д.,проф. К.М.Торогелдиева

күндүзгү окуу бөлүмү,

3-курс

(13 макала)

2.

Ажиматова Элмира (МИОТжББМ каф.)

Педагогикалык колледждин студенттерине математика курсун окутууну өркүндөтүүнүн педагогикалык шарттары

(5 макала)

п.и.д.,проф. К.М.Торогелдиева

күндүзгү окуу бөлүмү,

3-курс

3.

Орозов Максатбек Омурбекович

(Информатика кафедрасы)

Эллиптикалык типтеги сызыктуу бисингулярдык козголгон теңдемелер үчүн чек аралык маселелердин чечимдеринин асимптотикасы

(2 тезис)

ф.-м.и.д., проф

Д.А. Турсунов

күндүзгү окуу бөлүмү,

3-курс

4.

Сулайманов Завур Мамадалиевич

(Матанализ кафедрасы)

Ички катмарга ээ болгон сингулярдык козголгон дифференциалдык тендемелердин чечимдеринин асимптотикасы (1 макала)

ф.-м.и.д., проф

Д.А. Турсунов

күндүзгү окуу бөлүмү,

3-курс

5.

Омаралиева Гулбайра Абдималиковна

(Матанализ кафедрасы)

Асимптотика решения трехзонных бисингулярных задач (1 тезис)

ф.-м.и.д., проф

Д.А. Турсунов

сырттан окуу бөлүмү,

3-курс

6.

Сооронбаева Каухар

Компетенттүүлүк мамиледе магистрдик билим берүү программаларынын окутуудан күтүлүүчү натыйжаларын долбоорлоо жана баалоо

п.и.к., доцент Алтыбаева М.А.

сырттан окуу бөлүмү,

2-курс

7.

Авазова Эльнура

Жогорку окуу жайда билим берүүнүн сапатын камсыздоо системасын калыптандыруунун уюштуруучулук педагогикалык шарттары

п.и.к., доцент Алтыбаева М.А.

күндүзгү окуу бөлүмү,

2-курс

8.

Абдирайимова Назигай

Метод вспомогательных ядер и асимптотические свойства решений вольтерровых интегро-дифференциальных уравнений на полуоси, 2 макала жарыкка чыккан, кандидаттык минимумдун

3 экзамени тапшырылган

ф.-м.и.д., проф.

С. Искандаров

күндүзгү окуу бөлүмү, 2-курс

9.

Кутпидин уулу Эгемназар

Математиканы окутуу процессинде студенттердин логикалык ой жүгүртүүсүн калыптандыруучу таанып билүүчүлүк окуу маселелерин колдонуунун дидактикалдык шарттары

п..и.д., профессор К.М.Төрөгельдиева

сырттан окуу бөлүмү,

2-курс

10

Арап кызы Таттыбүбү (АиГ каф.)

Геометрия сетей, опреде-ляемых заданными распреде-лениями в евклидовом пространстве

ф.-м.и.д., профессор

Матиева Г.

күндүзгү окуу бөлүмү,

2-курс

11

Момбекова Гүлназ (Матанализ кафедрасы)

Жылуулук процесстерин оптималдуу башкаруудагы синтез маселесин чечүү

ф.-м.и.д., профессор

К. Алымкулов

сырттан окуу бөлүмү, 2-курс

(1 макала)

12

Садыкова Гүлхан

(Матанализ кафедрасы)

Развитие метода допол-нительного аргумента для системы нелинейных интегро-дифференциальных уравнений в частных производных

ф.-м.и.д., профессор Аширбаева А.Ж.

сырттан окуу бөлүмү,

2-курс

1 макала

Аспирантура бөлүмүнүн 2-курсунун студенттери Ажиматова Э.Ж., Абдукаимова А.Ж., Орозов М.О., Омаралиева Г.А. 2018-жылдын июнь айларында кандидаттык экзамендерди тапшырышты: кыргыз тили - “эң жакшы”, англис тили - “эң жакшы”, “философия” – “эң жакшы” деген бааларды алышты, 1-курсунун студенттери: Садыкова Г.К., Авазова Э., Сооронбаева К., Кутпидин уулу Э. 2019-жылдын март, июнь айларында кандидаттык экзамен кыргыз тили - “эң жакшы”, англис тили - “эң жакшы”, “философия” – “эң жакшы” деген бааларга тапшырышты.

Аспирантура бөлүмү тарабынан ОшМУнун эс алуу зонасында жана башкы корпуста 2019-жылдын 13-14-15-июнь күндөрү уюштурулган семинарга аспирантар катышты.

Семинардын аталышы

Баяндамачы

Өткөрүү мөөнөтү, орду

Катышуучулардын

аты-жөнү

1.

Илимий-изилдөө иш-аракеттерин уюштуруунун негизги эреже-талаптары

ф.-м.и.к.,доцент Г.М. Анарбаева

13-июнь ОшМУнун “Ак-Буура” эс алуу жайында

Авазова Э.Т.

Кутпидин уулу Э.

2.

Илимий эмгектерин даярдоо жана басылмаларга чыгаруу

3.

Илимий макала жазуу

боюнча тренинг

4.

“РИНЦ” системасына катталуу жана макалаларды жарыкка чыгаруу

ф.-м.и.к.,доцент Г.М. Анарбаева,

улук инспектор М. Суютбекова

14-июнь ОшМУнун башкы имарататы, 117-каана

Авазова Э.Т.

Кутпидин уулу Э.

5.

“Scopus”, “Web of science” системасына катталуу жана макалаларды жарыкка чыгаруу

6.

Диссертация жазуу жана аны коргоого сунуштоо маселелери

филол.и.д.,проф. Г.Т. Жамгырчиева

15-июнь ОшМУнун “Ак-Буура” эс алуу жайында

Авазова Э.Т.

Кутпидин уулу Э.

7.

ОшМУдагы эл аралык программалар

аспирант

М.Р. Маметова

8.

Гранттарды алуу үчүн долбоорлорду түзүү жана ишке ашыруунун жолдору

Ага окутуучу, аспирант Б.К. Койлубаева

9.

Семинарды жыйынтыктоо, сертификаттарды ыйгаруу

Илимий семинарларга, кандидаттык диссертацияны коргоого катышуу

Аталышы

Өткөрүлгөн жер жана убактысы

Катышуучулардын

аты-жөнү

1

профессор Ракым Усубакуновдун 80 жылдык юбилейине карата илимий конференция

17.05.2019,

И. Арабаев атындагы КМУда, Бишкек ш.

Абдукаимова А.Ж.

Ажиматова Э.Ж.

2

ОшТУнун профессору Ж.Сатаровдун 70 жылдыгына карата өткөрүлгөн илимий конференция

24.05.2019, ОшТУ, Ош

Абдукаимова А.Ж. Ажиматова Э.Ж.

Кутпидин уулу Э.

3

IV Бекбоевдик окуулар илимий-практикалык конференция, ЖАМУ

31.05.2019, ЖАМУ, Жалал-Абад

Абдукаимова А.Ж. Ажиматова Э.Ж.

Кутпидин уулу Э.

4

“Компетенттүүлүктү калыптандыруучу технологиялар жана баалоочу каражаттар”

ОшМУ, 2019, сертификат

Абдукаимова А.Ж.

Ажиматова Э.Ж.

Кутпидин уулу Э.

5

“Компетенттүүлүккө негиздеп окутуу ишмердүүлүгү боюнча пекдагогикалык квалификацияларды жогорулатуу”

ОшМУ, 2019, сертификат

Абдукаимова А.Ж.

6

“Окутуу процессинде дистанттык технологияларды колдонуу”

ОшМУ, 2019, сертификат

Ажиматова Э.Ж.

Кутпидин уулу Э.

7

I Международный конгресс тюркского мира по естественным наукам и медицине, Кыргызстан-Турция

21-23 апрель 2019, Ош

Сооронбаева К.

8

Борбордук Азиядагы эл аралык мамилелердин, гуманитардык жана табигый илимдердин актуалдуу маселелери: учурдагы абалы жана келечеги, ОшМУ

Ош,

20-май, 2019

Сооронбаева К.

9

«Илимий-изилдөө иштеринин методологиясы» илимий семинар

13-15-июнь, 2019

Илим жана аспирантура бөлүмү

Сооронбаева К.

10

Кафедранын алдында уюшулган ЖОЖдор аралык «Жалпы билим берүүчү жана кесиптик мектептерде математиканы окутуунун актуалдуу проблемалары» деп аталган илимий-методикалык семинар

2019, ай сайын

Сооронбаева К.

11

«Окутуу натыйжаларын формулировкалоо жана анын окуу процессин ишке ашыруудагы ролу» семинар-трениг, EdNet аккредитациялык агенттиги

12.10.2019 EdNet аккредитациялык агенттиги (8 саат)

Сооронбаева К.

12

Международный семинар

«QS рейтинги: глобальный рейтинг вузов»

Август, 2019

8 саат

Сооронбаева К.

13

«Аккредитация и рейтинг – факторы обеспечения качества высшего образования» семинар-трениг

Сентябрь, 2019

8 саат

Сооронбаева К.

14

«Жаштардын өзүн-өзү таанып-билүүсүн камсыздоочу окутуу технологияларын үйрөнүү» семинар-тренинг, “Youth of Osh”

Октябрь, 2019

72 саат

Сооронбаева К.

15

Кафедранын алдында уюшулган ЖОЖдор аралык «Жалпы билим берүүчү жана кесиптик мектептерде математиканы окутуунун актуалдуу проблемалары» деп аталган

илимий-методикалык семинар

Ай сайын, ОшМУнун башкы корпусу, 232-каана

Авазова Э.Т.

16

“Окуу процессинде интерактивдик досканы пайдалануу”.

ОшМУ, Медицина факультети

2019-жыл, январь Аккредитация жана билим берүүнүн сапаты департаменти

Авазова Э.Т.

17

Факультет тарабынан уюштурулган аккредитацияга даярдык боюнча НААРдын стандарттарын талкуулоо боюнча аптанын дүйшөмбү, шейшемби күндөрү ткөрүлгөн семинарына катышып жатат

МИТ факультети

Авазова Э.Т.

18

НААРдын семинары

ОшМУ,

23-октябрь 2019-ж.

Авазова Э.Т.

Аспиранттардын публикациялары

Аспиранттар - д ын ФАА

Макаланын темасы

берилиши

к өлөмү

соавторлор

1

Ажиматова Э.Ж.

Башталгыч билим берүү адистигинин студенттерине математканы окутууда таанып билүү маселелерин калыптандыруу

Наука и новые технологии, 2019

2

Ажиматова Э.Ж.

Интерактивдүү жана интегративдүү окутуу технологияларын математика сабактарында колдонуу

наука и новые технологии, 2019

Мурзалиева Н.К.

3

Ажиматова Э.Ж.

Болочок башталгыч класстардын мугалимдеринин математикалык компетенттүүлүгүн калыптандыруу

макала 2019-жылы Кыргыз билим берүү академиясынын журналына басмага сунушталган

Торогельдиева К. М

4

Ажиматова Э.Ж.

Педагогикалык колледждин студенттерине логикалык операцияларды калыптандыруунун дидактикалык шарттары

ЖАМУ жарчысына басмага сунушталды

Кутпидин уулу Э

5

Абдукаимова А.Ж.

Гуманитардык ЖОЖдордун студенттерин жогорку математикага дифференцирлеп окутуу

Наука и новые технологии, 2019

6

Абдукаимова А.Ж.

Математиканы дифференцирлеп окутууга карата чыгармачыл мамиле

Наука и новые технологии, 2019

7

Абдукаимова А.Ж.

Жаңы билим берүү стандарттарынын контекстинде математиканы окутуунун технологиялары.

ОшТУ жарчысы

Ажиматова Э.Ж.

8

Абдукаимова А.Ж.

Математиканы дифференцирлеп окутууда студенттердин өзүн-өзү баалоосун уюштуруу

макала 2019-жылы Кыргыз билим берүү академиясынын илимий журналына басмага сунушталган

Торогельдиева К. М.

9

Абдукаимова А.Ж.

Жогорку математика курсун окуп-үйрөнүүдө студенттин өз алдынча таанып - билүү ишмердүүлүгүн уюштуруунун моделдери

наука и новые технологии, 2019

10

Абдукаимова А.Ж.

Баштапкы мектептин математика сабактарында дифференцирленген мамилени пайдалануу

ЖАМУ жарчысына басмага сунушталды

Алиева Ч.

11

Сооронбаева К.А.

Магистрдик билим берүү программаларында окутуунун натыйжаларын долбоорлоо жана окутуу технологияларын тандоо маселелери

Наука и новые технологии басмага берилди

9 бет

Алтыбаева М.А.

12

Сооронбаева К.

Сабактын максатын SMART-критерийлери аркылуу аныктоо

ОшМУ жарчысы басмага берилди

7 бет

Орунбаева Г., Султанова А.

13

Сооронбаева К.А.

Билим берүү программаларынын окутуу натыйжаларын баалоо маселелери

Наука и новые технологии басмага берилди

10 бет

-

14

Авазова Э.Т.

Государственная итоговая аттестация выпускников-бакалавров направления подготовки “Физико-математическое образование”

Статья будут опубликована в научном журнале “Вестник КГУ” после процедуры рецензирования и проверки

6 бет

Аттокурова А.

15

Авазова Э.Т.

Жогорку окуу жайда билим берүүнүн сапатын башкаруунун айрым уштуруучулук-педагогикалык шарттары

Басмада

Алтыбаева М.А.

16

Кутпидин уулу Э.

Педагогикалык колледждин студенттерине математиканы окутууда таанып билүү маселелерин калыптандыруу

ОшМУ жарчысы, 2019

Мисиралиева Жасмина

17

Кутпидин уулу Э.

Математика боюнча адаптациялык курс/ Автордук коллектив менен жарыкка чыккан колдонмо

К. Байгазиев,

Н.А. Сарыгулова, Ч.Х. Абдуллаева

18

Кутпидин уулу Э.

Тексттүү маселелерди чыгаруунун теориясы жана технологиясы

басмага сунушталууда

Автордук коллектив менен жарыкка чыккан колдонмо

2019-жыл үчүн студенттердин публикацияларын периодикалык басылмада камсыздоо

Магистранттар - дын ФАА

Макаланын аталышы

Журнал, шаар, журналдын №

жетекчиси

1

Ишматова М., Мамат кызы Айчүрөк, Мадрахимова А.

Е4 мейкиндигинде бөлүктөп эки ченемдүү беттерди чагылтуунун бир касиети жөнүндө

Вестник ОшТУ №1, Ош шаары

Борбоева Г.М.

2

Хашимова С., Кутубекова А.

Дельта функция и ее применение к уравнениям в частных производных

Вестник ЖАГУ №2, Жалал-Абад шаары

Алымкулов К.

3

Кутубекова А.

Козголгон өзгөчө сызыгы бар биринчи тартиптеги туундулуу теңдеменин чечиминин асимптотикасы

Вестник ЖАГУ №1, Жалал-Абад шаары

Алымкулов К.

4

Жамшитбек кызы К., Кенжаев О.

О существовании неподвижных прямых в частичном отображении трехмерного евклидова пространства

Эл аралык илимий журнал №1(64), ОшКУУ

Матиева Г.

5

Жамшитбек кызы К., Элчибек уулу К.

Необходимое и достаточное условия неподвижности координатных прямых в частичном отображении трехмерного евклидова пространства

Эл аралык илимий журнал №1(64), ОшКУУ

Матиева Г.

6

Самаган кызы Ж., Элчибек уулу К., Кенжаев О.

О существовании вдойных линий частичного иотображения, евклидова четырехмерного пространства порождаемого заданной сетью Френе

Эл аралык илимий журнал №1(64), ОшКУУ

Матиева Г.

7

Аззам кызы Ж.

Сызылган көптүктөрдү колдонуу менен туруктуулук шарты аткарылбаган сингулярдык дүүлүккөн теңдемелер системасынын чечимдерин изилдөө

Вестник ЖАГУ №1(40), Жалал-Абад шаары

Алымкулов К.

8

Акылбек уулу Н., Мадрахимова А., Курсанбек кызы А.

Е4 мейкиндигинде үч ченемдүү беттерди чагылтуунун бир касиети жөнүндө

Эл аралык илимий журнал №2, ОшКУУ

Папиева Т.М.

9

Акылбек уулу Н., Курсанбек кызы А.

Е4 мейкиндигин бөлүктөп чагылтуунун кошмок сызыгы жөнүндө

Эл аралык илимий журнал №2, ОшКУУ

Папиева Т.М.

10

Самаган кызы Ж., Мамат кызы А., Ишматова М.

Е4 мейкиндигиндеги эки ченемдүү беттерди чагылтууда берилген торчонун элесинин геодезиялак торчо болушунун зарыл жана жетиштүү шарттары

Вестник ОшТУ №1, Ош шаары

Борбоева Г.

Магистранттардын публикациялары

Магистранттардын ФАА

Макаланын аталышы

Журнал, шаар, журналдын №

колому

жетекчиси

Магистратура ПМИ(м)

1

Абдималик к Н.

1- курс

ПМИ(м)-1-19

Компетенттүүлүккө багытталган тапшырмалар окуучулардын математикалык сабаттуулгунун сапатын жогорулатуу каражаты катары

Изветия КНУ. – Бишкек, 2019.

6 с.

П.и.к.,доцент

Зулпукарова Д.И.

2

Абдималик к Н.

1- курс

ПМИ(м)-1-19

Электрондук окуулуктарды окуу процессинде колдонуунун жана иштеп чыгуунун ыкмалары

Ош, 2019. ОшМУ

6 с.

П.и.к.,доцент

Зулпукарова Д.И.

3

Камалов С.С.

2- курс ПМИ(м)-1-18

Мектептеги окуу процессин ата-энелерге маалымдап туруучу күндөлүк

Ош, 2019. ОшМУ

6 с.

ф.-м.и.к., доцент Эркебаев У.З.

Магистранттардын чет журналдарда чыккан публикациялар ы:

Магистранттардын ФАА

Макаланын аталышы

Журнал, шаар, журналдын №

колому

жетекчиси

1

Камалов С.С.

2- курс

ПИЭ(м)-1-18

РАЗРАБОТКА WЕB САЙТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА “АГРОХИМИКАТЫ” СРЕДСТВАМИ MYSQL, PHP, HTML И СSS

СБОРНИК международной научно-практической конференции молодых ученых в рамках Зимней Международной Школы г.Алматы, 11.02.2019 г. – 23.02.2019 г.

6 c

ф.-м.и.к., доцент Эркебаев У.З.

2

Курманали кызы Аксана

2- курс

ПМИ(м)-1-18

ТЕХНОЛОГИЯ УЗГЕНСКОГО РИСА И ЕГО КАЧЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

СБОРНИК международной научно-практической конференции молодых ученых в рамках Зимней Международной Школы г.Алматы, 11.02.2019 г. – 23.02.2019 г.

5 с

ф.-м.и.к., доцент Арапбаев Р.Н.

Факультеттеги аспиранттар, изденүүчүлөр жөнүндө маалыматтар, алардын илимий-изилдөө иштеринин абалы, жыйынтыктары.(2022-жыл үчүн)

Докторанттар жөнүндө маалымат

Ф.А.А.

Илимий темасы

жетекчиси

темасы бекитилген орду, жылы, буйруктун номери

1

К.п.н., доцент

Оморов Ш. Д

И. Бекбоевдин илимий-методикалык эмгектери, анын математикалык билим берүүдө колдонулушу

П.и.д., профессор К.М. Төрөгелдиева,

Арабаев атындагы КМУ

ОшМУ

2

К.п.н., доцент Култаева Д.Ч.

ЖОЖдо болочок мугалимдерди даярдоо системасындагы студенттердин изилдөө компетенттүүлүгүн өнүктүрүүнүн методикалык негиздери (математика дисциплинасынын базасында).

13.00.08-Кесиптик билим берүүнүн теориясы жана методикасы адистиги боюнча

п.и.д., профессор Син Е.Е., КББА

ОшТУнун окумуштуулар кеңеши

ОшТУ, 02.04.2018 Буйрук № 09-04/ 89

3

к.п.н., доцент Аттокурова А.Дж.

Болочоктогу математика мугалимдеринин компетенттик-маанилүү сапаттарын калыптандыруунун илимий-методикалык негиздери. 13.00.02. (математика).

П.и.д., профессор К.М. Төрөгелдиева,

Арабаев атындагы КМУ

ОшМУ, 04.08.2021

Буйрук №2751-ФХД/21

5

к.п.н., доцент Зулпукарова Д.И. (КМИ кафедрасы)

Негизги мектепте компетенттүүлүкө багытталган математикалык тапшырмаларды колдонуунун илимий методикалык негиздери

13.00.02 (математика)

П.и.д., профессор МУА

С.К. Калдыбаев

ОшМУ, 2017

6

к.п.н., доцент Мурзабаев К.

(Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы кафедрасы)

Математика предметин табигый илимдер предмети менен интеграциялап окутуу

П.и.д.,

профессор МУА

С.К. Калдыбаев

ОшМУ, 06.07.2017

7

К.ф.-м.н., доцент Беделова Н.С.

(ИТАС каф.)

Математика профилиндеги бакалаврлар үчүн окуу методикалык комплекстерди тузүүнун илимий-методикалык негиздери

П.и.д., профессор К.М.Төрөгелдиева, Арабаев атындагы КМУ

ОшМУ

8

к.п.н., доцент

Тагаева Д.А.

(педагогика факультети)

«Орто мектепте геометрияны турмушка байланыштырып окутуу аркылуу окуучулардын түйүндүү компетенттүүлүктөрүн калыптандыруунун илимий негиздери»

П.и.д.,

профессор МУА

С.К. Калдыбаев

ОшМУ,

Буйрук № 9, l0.06.2020

9

Папиева Толкун Маматаевна

Геометрия отображений n-мерных евклидовых пространств, порождаемых заданной р-мерной поверхностью

(р-ченемдүү бет тарабынан жаратылган n -ченемдүү евклиддик мейкиндикти чагылтууларынын геометриясы)

ф.-м.и.д., профессор Матиева Г.

4 макаласы жарыкка чыккан

10

Борбоева Г.М.

Геометрия курсундагы түшүнүктөрдү калыптандырууда педагогикалык жогорку окуу жайлардын студенттеринин мейкиндиктик ой жүгүртүүлөрүн өнүктүрүү

ф.-м.и.д., профессор Матиева Г.

10 макаласы жарыкка чыккан, коргоо алдында турат

11

Артыкова Ж.А.

Свойства отображений поверхностей евклидова пространства с различными коразмерностьями

ф.-м.и.д., профессор Матиева Г.

5 макаласы жарыкка чыккан

12

Курбанбаева Н.Н.

Геометрия частичного отображения евклидова n -мерного пространства, порождаемого заданным минимальным распределением

ф.-м.и.д., профессор Матиева Г.

2 макаласы жарыкка чыккан

13

Азимов Б.А.

Өзгөчө чекиттүү өзгөчө козголгон дифференциалдык теңдемелердин чечимдеринин асимптотикасы

ф.-м.и.д., профессор

Алымкулов К.

4 макаласы жарыкка чыккан

14

Молдояров У.Д.

Геометриялык мейкиндик фракталдардын түзүлүшү, касиеттери жана колдонулуштары

ф.-м.и.д., профессор Матиева Г.

5 макаласы жарыкка чыккан

15

Токторбаев А.М.

Өзгөчө козголгон айрым туундулуу дифференциалдык теңдемелердеги оптималдык башкаруу

КР УИА мүчө-корр.,ф.-м.и.д., профессор

Алымкулов К.

4 макаласы жарыкка чыккан

Аспиранттар жөнүндө маалыматтар

Аты-жөнү

Илимий

багыты

Бекитилген

кафедрасы

курсу

Илимий жетекчиси

Эскерт үү

Күн-дүзгү

Сырт-

кы

1.

Бекиева Малика Раимжоновна

0779517479

01.01.02

Математикалык анализ

1

ф.-м.и.д., профессор

Аширбаева Айжаркын Жоробековна

Отчет тапшырды

2.

Маматов Элбек Умаржанович

0555735456

05.13.18

Информациялык системалар жана программалоо

1

ф.-м.и.д., профессор

Ташполотов Ысламидин

Отчет тапшырды

3.

Садиева Акбермет Саиповна

0772226037

01.01.02

Математикалык анализ

1

ф.-м.и.д., профессор

Турсунов Дилмурат Абдиллажанович

Отчет тапшырды

4.

Кедейбаева Максат Арстаналиевна

0773387058

13.00.02

МИОТ жана ББМ

1

д.пед.н., профессор,

Калдыбаев Салидин Кадыркулович

Отчет тапшырды

5.

Мурзакматова Зияда Жумабаевна

0773886008

05.13.18

Информациялык системалар жана программалоо

2

ф.-м.и.д., профессор

Курбаналиев А.Ы.

Отчет тапшырды

6.

Абдинаби уулу Эркин

0773496267

05.13.18

Информациялык системалар жана программалоо кафедрасы

2

ф.-м.и.д., профессор

Курбаналиев А.Ы.

Отчет тапшырды

7.

Нуранов Бакытбек Шермаматович

0772499809

01.01.02

Математикалык анализ

2

ф.-м.и.д., профессор

Сопуев Адахимжан Сопуевич

Отчет тапшырды

8.

Шооруков Асылбек Абдибахапович

0777306060

01.01.02

Математикалык анализ

2

ф.-м.и.д., профессор

Кожобеков К.Г.

9.

Адилбекова Наргиза Адилбековна

0778045151

13.00.02

МИОТ жана ББМ

3

пед.и.д., профессор

Алиев Шаршеналы

Алиевич

Отчет тапшырды

10.

Ажиева Элиза Жунусовна

0557120285

13.00.02

МИОТ жана ББМ

3

пед.и.к., доцент

Алтыбаева Мейликан Алтыбаевна

11.

Ойчуева Роза Рахманбердиевна

0554835060

13.00.02

МИОТ жана ББМ

3

пед.и.д., профессор

Алиев Шаршеналы

Алиевич

Отчет тапшырды

12.

Бекмурза уулу Ыбадылла

0779611401

01.01.02

Математикалык анализ

3

ф.-м.и.д., профессор

Турсунов Дилмурат Абдиллажанович

Отчет тапшырды

13.

Шамшиева Гүлмира Асилидиновна

0770499499

01.01.04

Геометрия жана топология кафедрасы

3

ф.-м.и.д., профессор

Матиева Гүлбадан Матиевна

Отчет тапшырды

14.

Момбекова Гүлназ Береновна

0773063045

01.01.02

Математикалык анализ

4

Ф.-м.и.д., проф.Керимбеков Акылбек

Отчет тапшырды

15

Сооронбаева Каухар Акылбековна

13.00.02

МИОТ жана ББМ

4

пед.и.к., доцент

Алтыбаева Мейликан Алтыбаевна

Отчет тапшырды

16

Мисиралиева Жасмина Шарипбаевна

0778336734

13.00.02

МИОТ жана ББМ

3

пед.и.к., доцент

Алтыбаева Мейликан Алтыбаевна

Отчет тапшырды

Изденүүчүлөр жөнүндө маалымат

Ф.А.А.

Илимий темасы

жетекчиси

Темасы бекитилген орду жана жылы

Илимий- изилдөө иштери

нин абалы

1.

Мустапакулова Ч.А.

Евклиддик мейкиндикти берилген жалпак ийрилер тарабынан жаратылган кубулган бөлүктөп чагылтуулардын геометриясы

ф.-м.и.д., профессор Матиева Г.

ОшМУ, 2014-ж.

3 макаласы жарыкка чыккан

2.

Сейитказыева Г.

Евклиддик 5-ченемдүү мейкиндикти берилген 3-ченемдүү бөлүштүрүү тарабынан жаратылган бөлүктөп чагылтуунун геометриясы

ф.-м.и.д., профессор Матиева Г.

ОшМУ, 18.03.2019

2 макаласы жарыкка чыккан