Бакалавриат

     МАК БАГЫТТАР (АДИСТИКТЕР) Ош МУнун математика жана информациялык технологиялар факультетинин БАГЫТТАРЫ (АДИСТИКТЕРИ)Шифр Багыттар/адистиктер Академиялык даражасы Окуу мөөнөтү Келишимдик акы (Контракт)
1 510100 Математика Бакалавр 4 жыл 26860 сом
2 510200 Колдонмо математика жана информатика Бакалавр 4 жыл 26860 сом
3 510700 Информациялык системаларды математикалык камсыздоо жана администрация- лоо Бакалавр 4 жыл 26860 сом
4 550200 Физика-математикалык билим берүү (Математика, Информатика профилдери) Бакалавр 4 жыл 26860 сом
5 570400 Дизайн (Графикалык дизайн) Бакалавр 4 жыл 28000 сом
6 Big data аналитик Бакалавр 4 жыл 28000 сом
7 590100 Информациялык коопсуздук Бакалавр 4 жыл 32640 сом
8 710100 Информатика жана эсептөө техникасы: 1) Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык жабдуу(ЭТАСПЖ); 2) Информацияларды жана башкарууну кайра иштетүүнүн автоматташтырылган системалары (АСОИУ) профилдери Бакалавр 4 жыл 1) 32640 сом, 2) 31640 сом
9 710200 Информациялык системалар жана технологиялар (Экономикадагы информациялык системалар жана технологиялар профили) Бакалавр 4 жыл 32640 сом
10 710300 Колдонмо информатика: 1) Экономика аймагындагы колдонмо информатика, 2) Архитектурадагы колдонмо информатика 3) Бизнес процесстерди жана финансыны автоматташтырылган башкаруу профилдери Бакалавр 4 жыл 32640 сом
11 710400 Программалык инженерия (Веб-технологиялар жана мобильдик системаларды программалык камсыздоо) Бакалавр 4 жыл 32000 сом
12 «Саламаттыкты сактоодогу информатика жана биомедициналык инженерия (Саламаттыкты сактоодогу информатика профили) Бакалавр 4 жыл 31640 сом