• Поступающим

Поступающим

2018-2019-окуу жылында Математика жана информациялык технологиялар факультетинин 1-курсуна эки баскычтуу “Бакалавр - Магистр” системасы боюнча төмөнкү багыттар жана адистиктер боюнча абитуриенттер кабыл алынат.

Факультеттин адистиктери

Күндүзгү окуу бөлүмүндө - 4 жыл, сырттан, дисттанттык жана кечки окуу бөлүмүндө - 5 жыл. Бакалавриатты аяктаганда "БАКАЛАВР" академиялык даражасы ыйгарылат. Факультеттин бардык багыттарына кабыл алуу Жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификаты менен жүргүзүлөт:

1. Негизги тест 2. Кошумча тест: Математика же физика.

Даярдоо багыттары:

 • 550200 «Физика-математикалык билим берүү». Даярдоо профилдери:
 • «Математика»
 • «Информатика»
 • 51020 0 « Колдонмо математика жана информатика» .
 • 710100 «Информатика жана эсептөө техникалары». Даярдоо профил дер и :
 • «Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо»
 • «Информацияларды иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары».
 • 710200 «Информациялык системалар жана технологиялар» . Даярдоо профили :
 • «Экономикадыгы информациялык системалар жана технологиялар».
 • 590100. Маалымат коопсуздугу. Даярдоо профили:

«Маалымат коопсуздугу» .

 • 710300 «Колдонмо информатика».

Магистратура

Окуу мөөнөтү:

Күндүзгү окуу бөлүмүндө - 2 жыл, сырттан, дистант-тык жана кечки

окуу бөлүмүндө - 3 жыл. Магистратураны аяктаганда "МАГИСТР" академиялык даражасы ыйгарылат.Кирүү экзамендери: Адистик боюнча

экзамен.

Даярдоо багыттары:

 • 550200 «Физика-математикалык билим берүү». Даярдоо профили:
 • «Математика жана информатика». ;
 • 550200 «Математика» .
 • 580200 «Билим бер үүдөгү менеджмент » .
 • 510 2 00 « Колдонмо математика жана информатика» .
 • 710100 « Эсептөө техникаларын жана автомат таштырылган систем аларды программалык камсыздоо ».
 • 710 2 00 « Экономикадагы информациялык систем алар жана технологи ялар » .
 • 710 3 00 « Колдонмо информатика (экономика аймагында)».

Кесипке багыттоо боюнча суроолор

1. ОшМУнун жогорудагы көрсөтүлгөн адистиктеринин бюджеттик жана контракттык бөлүмдөрүнө кантип тапшырууга болот? Жооп: Жогорудагы көрсөтүлгөн бакалавр багытынын бюджеттик жана контракттык бөлүмдөрүнө тапшыруу үчүн негизги жана кошумча тесттеги баллдары КРнын Билим берүү жана илим министрлиги белгилеген босоголук (пороговый) баллдардан кем эмес б.а. негизги тест: 110 баллдан, кошумча тест: 60 баллдан кем эмес болуш керек.

Эгерде Сиздин билимиңиз босоголук баллга жетпей калса, билимге болгон умтулууңузду өчүрбөстөн колледжди тандаңыз.Себеби, Сиздин билимиңиз (толук эмес – 9-класс, толук – 11-класс) сапаттуу кесиптик орто билим (колледж) менен толукталып, түздөн-түз жогорку билимге (бакалаврга) 2-курстан улантууга жол ачылат.