Профсоюз

Жолдошов Толкунбек Мамытович -

ОшМУнун МИТ факултетинин профбюро төрагасы, тех.и.к., доцент


Профсоюз уюмунун миссиясы

Билим берүү кызматкерлеринин социалдык-эмгек укуктарын жана кесиптик кызыкчылыктарын, студенттердин социалдык укуктарын көрсөтүү жана коргоо, бийлик органдарынын, кесиптик жана кесиптик бирликтердин тең салмактуу сунуштарын калыптандыруу жана ишке ашыруу аркылуу ата мекендик билим берүүнүн туруктуу өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү болуп саналат.

Баштапкы кесиптик бирлик уюмунун милдеттери

Баштапкы кесиптик бирлик уюму (факультеттерде, коллеждерде жана лицейлерде, тейлөө бөлүмдөрүндөгү профбюролордун төрагалары/төрайымдары) милдеттүү:

  • Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин Уставын жана Ош мамлекеттик университетинин кесиптик бирлиги жөнүндө ички Жобосунун чечимдерин аткарууга;
  • ОшМУнун бириккен бирлиги өз ишмердигин Кыргыз Республикасынын «Кесиптик бирликтер жөнүндө» Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодине, Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин Уставына жана ОшМУнун кесиптик кошуунунун Жобосуна ылайык жүргүзөт. Ал өз уюмунун чогулушуна (конференцияга) жана кесиптик бирликтин сжигарку тиешелүү бирикмезин баш ийет;
  • кесиптик бирликтин максаттарын жана милдеттерин жүзөгө ашырууга катышууга, кесиптик бирлик мүчөлөрүнүн укуктарын жана кызыкчылыктарын коргого;
  • Ош мамлекеттик университетине жаңы кабыл алынган кызматкерлерди кесиптик бирликке мүчөлүккө кабыл алууга, кесиптик бирлик уюмунун мүчөлөрүнүн санагын жүргүзүүгө;
  • муктаж болгон факультетин ПО курамынын;
  • кесиптик бирликтик мүчөлүк акылардын толук жана өз убагында кармалышына жана которулушуна көзөмөл жүргүзүүгө;
  • Жамааттын алдында жыл сайын кесиптик бирлик мүчөлөрүнүн саны, башка статистикалык маалыматтар, каржылык отчетторун маалыматтарды берип турууга;
  • чогулуштарда жамааттын атынан сунуш кылынган маселелерди киргизүүгө.