2019-2020-окуу жылы үчүн аткарылуучу иштердин планы

Ош МУнун МИТ факультетинин методикалык кеңешинин 2019-2020-окуу жылы үчүн аткарылуучу иштеринин планы