• Наука
  • Конференции, семинары

Конференции, семинары

7. Факультет тарабынан өткөрүлгөн илимий конференциялар, семинарлар ж.б., алардын натыйжалуулугу (1-таблица).

1-таблица

Аталышы

Иш-чаранын

тиби

Өткөрүлгөн

жери жана

убактысы

Катышуу-чулардын саны

Уюштуруучулар

1.

Математиканын, информатиканын учурдагы маселелери, алардын колдонулуш-тары” аттуу IV илимий конференция

илим жумалыгы

МИТ факультети,

10.04.19-12.04.19

жалпы жамаат

декандын илимий иштери боюнча орун басары, Беделова Н.С.

2.

Обучение персонала в области информационных технологий с применением цифровизации

семинар

13.05.19-23.05.19,

303-ауд., комп. борбор

МИТ факультетинин проф.-окут. курамы

факультет

3.

Жаш окумуштуулар

дын илимий изилдөөлөрү: гипотезалар, практикалык сунуштар, иштелмелер”

илимий-практикалык конференция

24.11.2019

27

магистратура бөлүмү

4.

Студент жана илимий-техникалык прогресс

VI аймактык студенттик-илимий конференция

30.11.2019. ОшМУ

40

ОшМУнун илим жана аспирантура бөлүмү

5.

“Системалык ой- жүгүртүү жана Блумдун таксономиясы”

семинар-тренинг

МИТФ,

5.12.19

19

ф.-м.и.д., проф. Матиева Г., доцент

Папиева Т.М.

8. Факультетте системалуу иштеген илимий, илимий-усулдук семинарлар, алардын натыйжалуулугу.

Алгебра жана геометрия кафедрасынын профессору Келдибай Алымкулович жетектеген «Математиканын азыркы учурдагы маселелери» аттуу темадагы шаардык илимий семинар өз ишин ийгиликтүү алып барды. Мында илимий докладдар угулуп, талкууланып, басмага макалалар даярдалып жатты. Алгебра жана геометрия кафедрасынын 2019-жыл үчүн илимий-методикалык семинарда талкууланган маселелер:

Темасы

Баяндамачы

Мөөнөтү

1.

О двойных линиях одного частичного отображения, порождаемого заданным семейством гладких линий

Матиева Г.

I – 2019

2.

Түзүүгө берилген маселелерди чыгаруу – математик студенттердин мейкиндик ой жүгүртүүлөрүн өстүрүүнүн өбөлгөсү катарында

Артыкова Ж.А.

II – 2019

3.

Криптографиянын математикалык суроолору

Селиванова Н.С.

III – 2019

4.

Необходимое и достаточное условия существования квазидвойных линий частичного отображения пространства E4

Абдуллаева Ч.

IV – 2019

5.

Существование двойных линий одного частичного отображения евклидова пространства Е4

Курбанбаева Н.

V – 2019

6.

Студенттердин мейкиндик ой жүгүртүүсүн өстүрүүдө параллель проекциялоо методунун ролу

Мустапакулова Ч.

IX – 2019

7.

К геометрии частичных отображений евклидова пространства

Курбанбаева Н.

X – 2019

8.

Е5 евклиддик мейкиндигин бөлүктөп чагылтуунун кошмок сызыктары жөнүндө

Папиева Т.М.

XI – 2019

9.

О квазидвойных линиях частичного отображения евклидова пространства Е4

Курбанбаева Н.Н.

XII – 2019

Информатика кафедрасында иштеген семинарлар:

Темасы

Баяндамачы

Мөөнөтү

Катышуучулар

1.

Окуу процессинде интерактивдүү досканы пайдалануу

Имаралиев Ө.Р.

Эркебаев У.З.

23.01.2019

25

2.

Office программасында тесттик программаларды түзүү

Сманова Н.Т.

16.01.2019-ж. Пр.№2

11

3.

Окуу процессинде булут технологиясын колдонуу

Рашид кызы Бурулча

04.02.2019-ж. пр. № 5

14

4.

Видеосабак даярдоонун эң жөнөкөй ыкмасы

Азимов Б.А.

25.03.2019-ж. пр. №6

12

5.

Студенттердин билимин текшерүүнү уюштуруу (Kahoot программасы)

Артыкова Ж.А.

05.04.2019-ж. пр.№7

24

Ø ИТАС кафедрасында план боюнча илимий-усулдук семинарлар өтүлдү.

Ø

Теманын аталышы

Өткөрүлгөн жери жана убактысы

Катышуучу

лардын саны

Уюштуруучулар

1

VB да программалардын интерфейстик бөлүктөрүн иштеп чыгуу жолдору

март

8

Кудуев А.Ж.

2

С# та программалоонун усулдары

апрель

11

Беделова Н.С.

3

Паскалда издөө, иргөө амалдарын программалоонун усулдары

май

10

Саданов А.Д.

4

ЖК терлерге ОСларды, колдонмо программаларды түрдүү түзүлүштөрдөн орнотуунун жолдору

сентябрь

11

Сулайманов А.А.

5

Тармактык программаларды түзүүдөгү жаңылыктар

октябрь

9

Молдояров У.

6

Азыркы компьютердик тармактар жана аларды уюштуруу жолдору

ноябрь

9

Чамашев М.К.

.

7

Информациялык технологиялар багытындагы жаңылыктар

ар жума

11

кафедра мүчөлөрү

МИОТ жана ББМ кафедрасынын алдындагы туруктуу иштеген “Математиканы, информатиканы жалпы билим берүүчү орто мектептерде окутуунун учурдагы актуалдуу проблемалары” аттуу ЖОЖдор аралык илимий-методикалык семинары 2016-жылдын январь айынан бери ай сайын уюштурулуп жатат. Өз ишин 2019-жылы улантып келди. Отчеттук жылда 12 отурум өткөрүлдү. Илимий-методикалык семинардын илимий жетекчиси ОшМУнун аккредитация жана билим берүүнүн сапаты департаментинин директору, профессор М. Алтыбаева жетектейт.

2019-жыл үчүн ЖОЖдор аралык илимий-методикалык семинарда

талкууланган маселелер

Темасы

Баяндамачы

Мөөнөтү

1.

Предметтик стандартты талкуу.

1) Глава 1. Турдубаева К

2) Глава 2. Тагаева Д.

3) Глава 3. Кедейбаева Д.

4) Глава 4. Аттокурова А., Исакова В.

Турдубаева К

Кедейбаева Д. Тагаева Д. Аттокурова А., Исакова В.

8- декабрь 2018-ж., пр. № 2

2.

Долбоор 1-семинар ичинде аткарылуучу жаздырууну карасак болот.

Жети илимий иштердин натыйжалары боюнча баяндамалар.

Тагаева Д.

09.01.19, пр. № 3

3.

“Интерактивдүү досканы лекциялык сабактарда колдонуу”. Исаков Т.

Авазова Э. – Интерактивный доска боюнча иштөөнүн тартиби жөнүндө айтты.

Зулпукарова Д.

Исаков Т.

Авазова Э.

26-январь 2019-жыл, пр. № 4

4.

Интерактивдүү досканы лекциялык, практикалык сабактарда колдонуу.

Тема: “Стреометриянын аксиомалары жана алардын натыйжалары”

Аттокурова А.

Исаков Т.

Мурзабаев К.

23.02.19, пр. №5

5.

1. Юристер үчүн “ Ыктымалдуулуктар теориясынын элементтери” окуу колдонмону Кедейбаева Д. талкууга катышты.

2. Тагаева Д. “ Сабактын иштелмеси”.

3. Аттокурова А. Физика-математикалык билим берүү программасы.

2-баяндама: Аттокурова А.

Тема: Жогорку кесиптик билим берүүнүн ..... билим берүү программасы.

Даярдоо багыты: 550200 “ Физика – математикалык билим берүү ”.

3-баяндама: Кедейбаева Д.

Кайсы компетенцияны күчөтүү керек болгондо атайын курстар үчүн программа түзүлүшү керек.

Исакова В.,

Тагаева Д.,

Аттокурова А.

Кедейбаева Д.

23-март 2019-жыл, пр. №6

6.

1. Физика-матем.б.б. НББП

2. Долбоор боюнча Физика-матем б.б. НББПсынын максаты, милдеттери.

Физика-математика б.б. 9-класска чейин сабак берет, 10-11-кл бере алабы?

НББП досканально көрсөтүп, түшүндүрүп берди. Педагог адист кыргызча стандартты Русландан алуу керек.

Алтыбаева М.

20-апрель 2019-жыл, пр. №7

7.

Бир сабактын максатын аныктап, компетенттүүлүккө багыттоо.

Блум таксономиясын баалоо каражаттарын түзүүгө пайдалануу.

Зулпуева Кызай Абдиллаевна

“Башталгыч класстын окуучуларынын компьютердик сабаттуулуктарын калыптандыруунун технологиясы” 13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (цифраларына).

Зулпуева К.А.

25-май 2019-жыл

27.05.2019-жыл,

Пр.№8

8.

1. Окутууну цифралаштыруу максатында, окутууда булут технологияларын колдонуу”

2. Интерактивдүү досканы окуу процессинде колдонуу баяндамачы Бир сабактын иштелмеси көрсөтүлдү.

Зулпукарова Д.И

Исаков Т.

Авазова Э.

15-июнь 2019-жыл, пр. №9

9.

Окуучунун өзүнүн үстүнөн иштөөгө түрткү бере турган баалоо – калыптандыруучу баа.

Тагаева Д. Турдубаева К.

30-август 2019-жыл, пр.№ 10

10.

Күн тартиби:

1) КБТ иштеп чыгуу

2) ОшМУнун 80-жылдыгына макала берүү

Авазова Э.

20-сентябрь 2019-жыл, пр. № 11

11.

ЖОЖ семинардын нускасы

Күн тартиби:

Алтыбаева М.

1) КБТнын китебинин струк.

2) Ар түрдүү маселелер

Жумабаева А.

25-октябрь 2019-жыл, Протокол №12

Программалоо кафедрасында илимий-изилдөө иштеринин жыйынтыктары кафедра башчысы А. Сопуевдин жетекчилиги менен өткөрүлүүчү «Жекече туундулуу теңдемелер үчүн чек аралык маселелер» деген семинарда талкууланып турат.

Мындан сырткары кафедрада системалуу иштеген илимий-усулдук семинар ишин жүргүзүп, анда төмөнкү баяндамалар жасалды:

Баяндамалардын темалары

Баяндамачылар

Убактысы

1.

Подготовка к аккредитации. Изучение и анализ стандартов и критериев по подготовке к аккредитации

Сопуев А.

2019-жыл, ар жуманын дүйшөмбү күнү

2.

НААРдын №3 стандарты “НББПны иштеп чыгуу жана бекитүү” боюнча семинар

Абдугулова Г.

2019-жыл, сентябрь

3.

НААРдын №6 стандартындагы критерийлерди талкуулоо

Төлөбаева К.

2019-жыл, октябрь

4.

Методы организации и проведения мониторинга качества знаний бакалавриатов и магистрантов

Көчкөнбаева Б.

2019-жыл, октябрь

5.

НААРдын №5 стандартындагы критерийлерди талкуулоо

Омаралиева Г.

2019-жыл, октябрь

6.

“Экономикалык системаларды моделдештирүү” дисциплинасы боюнча студенттердин өз алдынча иштеринин уюштурулушу

Тажикбаева С.

2019-жыл, декабрь

7.

Өндүрүштүк практиканы өтөө учурунда калыптандырылуучу компетенциялар жана окутуунун натыйжалары

Айтбай к Айгул

2019-жыл, январь

8.

Анализ результатов тестирования студентов по оценке остаточных знаний

Умаров Тилек

2019-жыл, январь

9.

Latex прогпаммасынын жардамында массивтерди жана таблицаларды түзүү.

Токторбаев А

2019-жыл, январь

10.

Профориентация школьников: психология и выбор профессии

Төлөбаева К.

2019-жыл, январь

11.

Проблема активизации деятельности студентов на лекционных занятиях

Омаралиева Г

2019-жыл, январь

12.

NERO программасын иштетүү

Приев Т.

2019-жыл, январь

13.

Магистранттардын практикасы боюнча тапшырмаларды иштеп чыгуу

Маткалык кызы

Кымбат.

2019-жыл, январь

14.

Студенттердин илимий-изилдөө иштерин уюштуруудагы проблемалар жана аларды чечүүнүн жолдору

Тажикбаева С.

2019-жыл, февраль

15.

Компьютердик лингвистика адистигинин маалымат баракчасын кафедранын сайтына жайгаштыруу маселеси

Сактанов У.

2019-жыл, март

16.

Delphi чөйрөсүндө программаларды оптималдаштыруу

Аркабаев Н.

2019-жыл, март

17.

Hot potatoes программалык пакетинин жардамында интерактивдүү окутуу тиркемелерин иштеп чыгуу

Абдирайимова Н

2019-жыл, апрель

18.

Тандоо курстарынын уюштурулушу жана өткөрүлүшүн AVN информациялык порталы аркылуу жүргүзүү

Абдумиталип у.

Кубат

2019-жыл, апрель

Жогорку математика кафедрасынын усулдук семинары түзүлгөн, пландын негизинде иш алып барат. Кафедранын усулдук семинарларында төмөнкү баяндамалар боюнча докладдар жасалып, талкууланды.

Теманын аталышы

Өткөрүлгөн жери жана убактысы

Катышуучу

лардын саны

Уюштуруучулар

1.

Табигый билимдер багытында математиканы кесипке багыттап окутуу

сентябрь

8

Кедейбаева Д.

2.

ЖОЖдогу студенттердин илимий изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн чыгармачыл компетенцияларын калыптандыруу

октябрь

8

Абдрасулова С.

3.

Фармация адистигиндеги студенттерди математика сабагын окутууда кесипке багыт берүү

ноябрь

8

Матанов Ш.Д.

4.

Математиканы чөйрө кубулуштарын таануу каражаты катарында окутуу маселелери

декабрь

8

Мамаюсупов М.

2022-календардык жыл ичинде факультеттин деңгээлинде өткөрүлгөн илимий иш-чаралар боюнча маалымат:

Иш-чаранын

статусу

Иш-чаранын түрү

Иш-чаранын темасы

Датасы

Катышуучулардын саны

Жыйынтыгы

1

Университеттик

Конференция

Илим жумалыгы Сагындыков Жумабай атындагы

2022-ж

8

2

Эксперт по аккредитации в сфере образования

Квалификацияны жогорулатуу курсу

Эксперт по аккредитации в сфере образования

14-25.02.2022

72 саат

Чамашев М.К.

Сертификат

3

Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү

Квалификацияны жогорулатуу курсу

Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү

10-13.01.2022

38 саат

Ажибекова А.Т.,

Сүйүнбек уулу А.,

Илиязова Н.,

Абдикутузов Б.А.,

Талипов А.Т.

Сертификат

4

Билим берүүнүн заманбап усулдары

Квалификацияны жогорулатуу курсу

Билим берүүнүн заманбап усулдары

7-9.02.2022

72 саат

Илиязова Н.Н.

Сертификат

5

Билим берүүнүн заманбап усулдары

Квалификацияны жогорулатуу курсу

Билим берүүнүн заманбап усулдары

5-9.03.2022

72 саат

Беделова Н.С.,

Сейитказыева Г.И.,

Ажибекова А.Т.,

Абдикутузов Б. А.,

Талипов А.Т.

Сертификат

6

Тетиктерди 3D моделдөө жана жумушчу чиймелерди иштеп чыгуу

Квалификацияны жогорулатуу курсу

Тетиктерди 3D моделдөө жана жумушчу чиймелерди иштеп чыгуу

16.03.2022

32 саат

Беделова Н.С.,

Сейитказыева Г.И.,

Ажибекова А.Т.,

Токтосун кызы М.,

Абдикутузов Б.А.,

Талипов А.Т.,

Жунусова Г.Б.

Жыргалбек уулу К.

Сертификат

7

Илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү компетенциялары

Квалификацияны жогорулатуу курсу

Илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү компетенциялары

20-29.04.2022

Ажибекова А. Т.

Сертификат

8

“Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү” аттуу тренинг

Тренинг

“Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү” аттуу тренинг

10-13.01.2022

Артыкова Н.А.

Садыкова Г.К.

Чоюбекова А.М.

Рашид кызы Б.

Абдималик кызы Ж.

Сертификат

9

Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү

Квалификацияны жогорулатуу курсу

Педагогдун кесиптик компотенттүүлүгү

05-07.12.2022

36 саат

Артыкова Н.А.

Алмазбек уулу Э.

Калбаев Ж.И.

Абдырахманова А.

Сертификат

10

Повышение квалификации в программе FIRST проекта ROOTS, ориентированной на современные методы обучения.

Квалификацияны жогорулатуу курсу

Повышение квалификации в программе FIRST проекта ROOTS, ориентированной на современные методы обучения.

03.01.2022-10.01.2022

72 саат

Сайипбекова А.М.

Имаралиев Ө.Р.

Артыкова Н.А.

Абдималик кызы Ж.

Чоюбекова А.

Жылдызбек кызы Н.

Монуева М.

Сертификат

11

Педагогика жана психология

Квалификацияны жогорулатуу курсу

Педагогика жана психология

5-7.02.2022

72 саат

Сайипбекова А.М.

Жылдызбек кызы Н.

Монуева М.

Калбаев Ж.И.

Сертификат

12

Moodle ачык билим берүү платформасын сырттан жана дистанттык билим берүүдө пайдалануу.

Квалификацияны жогорулатуу курсу

Moodle ачык билим берүү платформасын сырттан жана дистанттык билим берүүдө пайдалануу.

07-09.01.2022

72 саат

Кафедра

Сертификат

13

Тетиктерди 3D моделдөө жана жумушчу чиймелерди иштеп чыгуу

Квалификацияны жогорулатуу курсу

Тетиктерди 3D моделдөө жана жумушчу чиймелерди иштеп чыгуу

16.03.2022

32 саат

Рашид кызы Б.

Эсенбай уулу С.

Артыкова Н.

Алмазбек уулу Э.

Калбаев Ж.И.

Сертификат

14

Заманбап маалымат системалары жана технологиялардын архитектурада колдонулушу

Семинар

Заманбап маалымат системалары жана технологиялардын архитектурада колдонулушу

18.02.2022

Кафедра

Сертификат

15

Эл аралык

Международной научно-практической конференции

«Просвещение тюркского мира и традиционные ценности»

Докладдын темасы: Математикалык логиканын айтуулар логикасына Python тилинде программа түзүү

Ош,

5.12.

2022 г.

Баяндамалардын жыйнагы

16

Эл аралык

Конференция

Analysis, Topology and Applications 2022 (ATA2022)

2022 (Сербия, 30.06.22)

Сактанов У.

Баяндамалардын жыйнагы

17

Республикалык

Семинар

Студент жана илимий-техникалык прогресс аттуу студенттердин илимий конференциясы

26.11.2022

20

Секциянын модератору (Көчкөнбаева Б.О.

18

Кафедралык

Семинар

Сабак өтүүдө интерактивдүү технологияларды колдонуу

23.04.2022

15

Сүйүнбек уулу Акжол АССТ каф. окутуучусу

19

Кафедралык

Семинар

Окуу процессин окутуунун кредиттик технологиялары

15.11.2022

10

АССТ каф.доцент А.Ж.Кудуев

20

Кафедралык

Семинар

Мобилдик компиляторлор

15.06.2022

20

АССТ каф.улук окуучусу

Сейитказыева Г.И.

21

Кафедралык

Семинар

Версияларды башкаруу системалары

25.10.2022

15

АССТкаф. доценти Молдояров У.Д.

22

Кафедралык

Семинар

Сабактарды уюштурууду жаӊы компьютердик технологияларды пайдалануу

27.11.2021

Абдималик кызы Жаркынай

23

Кафедралык

Семинар

Окутуу процессинде QR коддун колдонуу

11.12.2021

Рашид кызы Бурулча

24

Кафедралык

Семинар

Телеграм приложениясынын мүмкүнчүлүктөрү

11.12.2021

Калбаев Жанболот Искендерович

25

Кафедралык

Семинар

Moodle ачык билим берүү платформасын сырттан жана дистанттык билим берүүдө пайдаланат.

07.01.2022

Эркебаев Улукбек Зайирбекович

Эсенбай уулу Суйун

26

Кафедралык

Семинар

Заманбап маалымат системалары жана технологияларын архитектурада колдонулушу

18.02.2022

Тажимамат уулу Кубаныч

Аттокуров Жооруп Таалайбекович

27

Университеттик

Семинар

Көп тилдүү билим берүү методикасы (CLIL)

2022-ж.,

6,7,22-февраль,

17

CLIL методикасын пайдалануу менен сабак өтүү

28

Мамлекеттик

Семинар-тренинг

Окуу керемет

Январь, март, май, август, сентябрь, 2022

34

улуттук тренерлерди даярдоодо семинар өтүү

29

Мамлекеттик

Семинар-тренинг

Окуу керемет

Январь, март, май, август, сентябрь, 2022

39

Мектептин башталгыч класстын мугалимдерине семинар өтүү

Жалпы саны түрлөрү боюнча: 4