• Наука
  • Диссертациялык кеңештерде иштөө

Диссертациялык кеңештерде иштөө

7. Факультеттин мүчөлөрүнүн диссертациялык кеңештердин иштерине катышуусу

Алгебра жана геометрия кафедрасынын профессору Алымкулов К. Бишкектеги КУИАнын математика институту жана Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин алдындагы Д 01. 17. 560 диссертациялык кеңештин мүчөсү катары, ал эми профессор Матиева Г. ОшМУнун, КР УИАнын Түштүк бөлүмүнүн жаратылыш ресурстары институтунун жана Жалал-Абад мамлекеттик университетинин алдындагы К 01.17.554 Диссертациялык кеңештин төрайымы, доцент Папиева Т.М. бул кеңештин мүчөсү катары жогорку квалификациядагы илимий кадрларды даярдоого өз салымдарын кошуп келүүдө. Учурда бул Диссертациялык кеңеш “Дифференциалдык теңдемелер, динамикалык системалар жана оптималдык башкаруу”, “Геометрия жана топология” жана “Конденсирленген абалдардын физикасы” адистиктери боюнча кандидаттык диссертацияларды жактоо боюнча иш алып барып жатат.

Ошондой эле кафедранын профессорлору Матиева Г. жана Алымкулов К. бир нече кандидаттык, доктордук диссертациялардын авторефераттарына сын пикирлер жазышты жана эксперттик комиссиянын курамында иш алып барышты.

Турсунов Д.А. ОшМУнун диссертациялык кеңешине үзгүлтүксүз катышты, 2 кандидаттык диссертацияга оппонент болду.

Программалоо кафедрасынын башчысы, ф.-м.и.д., профессор А. Сопуев ОшМУдагы К 01.17.554 Диссертациялык Кеңешинин бардык отурумдарындагы корголгон диссертацияларга мүчө катары катышты. Факультеттин деканы, доцент У. Сопуев “Регуляризация и единственность решений линейных интегралных уравнений фредгольма первого рода в не ограниченных областях” Ж. Орозматованын диссертациялык ишине оппонент болду.