Научные поездки

13. Факультеттин окутуучуларынын, кызматкерлеринин илимий сапарларга чыгуусу, стажировкаларда болуусу, максаты, жыйынтыктары, отчет берүүсү

4-таблица

Ф.И.О.

Аталышы

Илимий сапардын, стажировкалардын максаты

Мөөнөтү, өтөгөн жайы

1

Чамашев М.

Международная математическая конференция “Борубаевские чтения-3”

Илимий баяндама жасоо

Бишкек, УИА, 24-сентябрь 2019-ж

1

Ажибекова А.

“Ааламдашуу процесстеринин шартында билим берүү системасын модернизациялоо” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция

Окуу китебинин окутуу-дагы функциялары илимий баяндама жасоо

2019-жылы 15-майда И. Арабаев атындагы КМУда

Ажибекова

“Табигый математи-калык багыттагы предметтерди оку-тууга компетенттүү мамиле” деген темадагы IV эл аралык илимий конференциясында

“Окуу методикалык комплекстердин структуралык түзүлүшү илимий баяндама жасоо

2019-жылы 17-майда И. Арабаев атындагы КМУ Физика-математикалык Билим берүү жана маалыматтык технологиялар факультети

Папиева Т.М.,

Беделова Н.С.,

Артыкова Ж.А.

В.Т. Базылевдин 100 жылдыгына арналган “Классикалык жана заманбап геометрия” аттуу эл аралык конференция

конференцияга катышып, илимий баяндама жасоо

Москва мамлекеттик педагогикалык университети, 22-24-апрель 2019-жыл.

Папиева Т.М.,

Беделова Н.С.,

Артыкова Ж.А.

“Математика, билим берүү, маданият” аттуу IX эл аралык конференция

конференцияга катышып, илимий баяндама жасоо

Тольятти мамлекеттик университети, Россия, Тольятти шаары, 24-27-апрель, 2019-жыл.

Камалов Султанбек

Казак улуттук агрардык университети, эл аралык кышкы окуу

окууга катышып, илимий баяндама жасоо

Казакстан республикасы

11.02.2019

Камалов Султанбек

“Жаш окумуштуулар агрокесиптик кеңешинин индустриалдык-инновацияга кошкон салымы” аттуу конференция

конференцияга катышып, илимий баяндама жасоо

Казакстан республикасы

11.02.2019

Сейитказыева Г.И., Ажибекова А.Т.

Германиядагы Цвиккау Батыш-Саксониялык колдонмо илимдер университетинде "Erasmus+" программасы боюнча "KYRMedu" долбоорунун алкагында инструкторлорду даярдоонун жыйынтыктоочу семинары

семинарга катышуу

2019-жылдын 25-29-мартында

Тойгонбаева А.

Erasmus + программасы

академиялык мобилдүүлүк

Испания, Кадис шаары, Кадис университети. 17.06.-21.06.2019

Тойгонбаева А.

Академиялык мобилдүүлүк

академиялык мобилдүүлүк

Өзбекистан, Фергона, Фергона мамлекеттик университети. 04.2019