• Наука
  • Опубликованные учебно-методические работы

Опубликованные учебно-методические работы

14. Факультеттин мүчөлөрүнүн жарыкка чыккан илимий, окуу-усулдук эмгектери, алынган патенттер жөнүндөгү толук маалыматтар, алардын окуу-илимий иштерге колдонулушу

МИОТ жана ББМ кафедрасы:

5-таблица

Эмгектин түрү

Жарыкка чыккан жер

КРде

РИНЦ

Scopus

Web of

science

КМШ

өлкөлө-рүндө

Алыскы

чет өлкөлөрдө

баары

КРде

КМШ өлкөлө-рүндө

Scopus

1

Тезистер

2

-

-

--

-

-

-

2

2

Макалалар

8

4

21

2

35

6 - таблица

Эмгектин түрү

Жарыкка чыккан жер

Кыргыз Республикасында

Жакынкы чет

өлкөлөрдө

Алыскы чет

өлкөлөрдө

1.

Монографиялар

-

-

-

2

Окуу китептери

-

-

-

3.

Окуу-усулдук колдонмолор

1

-

-

4.

Патенттер ж.б.

-

-

-

Автор

Колдонмонун аталышы

Изд-во, шаар, чыккан жылы

Көлөмү

Соавторлор

1

Тагаев У.Б.

Информатика окутуунун методикасы боюнча лекциялар

Ош, 2019.

108 б.

-

Басмадан чыккандыгы жөнүндөгү толук маалыматтар

Кафедранын мугалимдери профессионалдык билим берүү деген проблема боюнча илимий изилдөө иштерин жүргүзүшөт жана ушунун далили 2019-жылда жарыкка чыккан макалаларда көрүнүп турат. Айрым макалалар чет журналдарда чыкты жана алар https:llurbrary.ru сайттарга киргизилди, жана БД РИНЦ КР жана чет өлкөлөрдө цитирлөө.

7-таблица

ФАО

Макаланын аталышы

Журнал, шаар, чыккан жылы, номери

көлө-мү

Соавтор-лор

1

Алтыбаева М.А.

Жогорку окуу жайда билим берүүнүн сапатын башкаруунун айрым уштуруучулук-педагогикалык шарттары

Басмада

Авазова Э.Т.

2

Аттокурова А.

Тезисы

Mathematical competence of students - future teachers of mathematics in the format of state higher pedagogical education on pedagogical direction

Сборник тезисов

«III Борубаевские чтения» Межд. матем. конф., посв. 35-летию Института математики НАН КР. – Bishkek, may 24, 2019.

1 б.

3

Аттокурова А

Педагогикалык багыт боюнча жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартында бакалаврдын кесиптик компетенцияларын моделдештирүүнүн теориялык-методологиялык негиздери

Известия Ошского технологического университета / Матер. конф. «Прикладная математика. Фундаментальные, прикладные исследования и вопросы образования», посв. 70 л. д. ф.-м.н., проф. Ж.Сатарова. №2. – Ош, 2019. – С.94-100

6 с.

4

Аттокурова А.

“Физика-математикалык билим берүү” даярдоо багытынын бакалавриатын бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациясы

Находится в редакции журнала “Известия вузов Кыргызстана

Авазова Э.

5

Аттокурова А.

Заманбап педагогду даярдоо: академик И.Бекбоевдин жана профессор М. Назаровдун математика мугалиминин кесиптик сапаттары жөнүндө көз караштарынын системасын анализдөөнүн жыйынтыгы

“Вестник ЖАГУ. 2019. - № 2 (41). –

С. 33-38.

6 б.

6

Аттокурова А.

Эффективная организация итоговой государственной аттестации бакалавров в рамках компетентност-го подхода

Находится в редакции международного журнала

Байсалов Дж. У.

7

Keldibekovа А.О.

Тезисы

The possibilities of the school course geometry in the formation

Student research skills

Сборник тезисов

«III Борубаевские чтения» Межд. матем. конф., посв. 35-летию Института математики НАН КР. Bishkek, may 24, 2019. С. 61.

1 б.

Baisalov J.U.

8

Келдибекова А.О.

Приемы развития

аналитических навыков и критического мышления школьников при углубленном обучении математике

Мир педагогики и психологии. 2019. № 1. С. 88-100.

14 б

9

Келдибекова А.О.

Построение урочной и

внеурочной деятельности на основе личностно-

ориентированного обучения – залог эффективности

современного образования

Мир педагогики и психологии. 2019. № 1. С. 75-88.

15 б

10

Келдибекова А.О.

Влияние Интернет-ресурсов на формир-е позитивного опыта участия в интеллект. соревнованиях школьников

Мир педагогики и психологии. 2019. № 1. С. 65-75.

12 б

11

Келдибекова А.О.

Республ. олимпиада школьников в КР: принципы, особенности, инновации, итоги

Современные

наукоемкие технологии. 2019. № 4. С. 118-128.

16 б

Байсалов Дж.У.

12

Келдибекова А.О.

ШОР по математике, как одна из форм доп.

образования по подготовке школьников к решению олимп. задач

Журнал педагогических

исследований. 2019. № 2. С. 37-42.

9 б

Байсалов Дж.У.

13

Келдибекова А.О.

Критерии оценивания

олимпиадных заданий по

математике

Журнал педагогических

исследований. 2019. № 4. С. 50-54.

8 б

14

Келдибекова А.О.

Возможности школьного курса геометрии в формировании

исследовательских умений учащихся

Журнал естественно-научных исследований. 2019. № 1. С. 10-15.

9 б

Байсалов Дж.У.

15

Келдибекова А.О.

Задачи городской олимпиады школьников по математике

Журнал естественнонаучных

исследований. 2019. № 1. С. 16-20.

8 б

16

Келдибекова А.О.

Задачи республиканской

олимпиады школьников по математике

Профильная школа. 2019. № 2. С. 43-47.

9 б

17

Келдибекова А.О.

Организационно-управленческие меры по организации республиканской олимпиады школьников в компетентностной среде

Профильная школа. 2019. № 3. С. 33-37.

9 б

Байсалов Дж.У.

18

Келдибекова А.О.

Задачи областной олимпиады школьников по математике,

методы решения и

критерии оценки

Соц-гуманитарные исследования и технологии. 2019. № 4

9 б

19

Келдибекова А.О.

Роль и место геометрии в системе математических

олимпиад школьников

Социально-гум. исследования и технологии. 2019.

№ 3. С.72-76.

9 б

20

Келдибекова А.О.

Олимпиадные задания по геометрии, методические

приемы их решения

Профильная школа. 2019. Т. 7. № 4.

С. 34-37.

6 б

21

Келдибекова А.О.

Использование математических задач для развития у младших школьников навыков исследовательской деятельности

Начальное

образование. 2019. Ч. 1. № 3. С. 48-50.

6 б

22

Келдибекова А.О.

Использование математических задач для развития у младших школьников навыков исследовательской деятельности

Начальное

образование. 2019. Ч. 2. № 4. С. 43-47.

6 б

23

Келдибекова А.О.

Из практики обучения: управление успеваемостью учеников

Журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. №7. С. 47-52.

9 б

24

Келдибекова А.О.

Ментальные карты в обучении математике, как метод развития критического мышления

школьников

Журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 7. С. 53-57.

7 б

25

Келдибекова А.О.

Положение об олимпиаде, как документ, регулирующий

процесс управления республиканскими олимпиадами

Журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 7. С. 43-46.

6 б

26

Келдибекова А.О.

О принципах комплектации и разработки заданий

республиканской олимпиады школьников по математике

Вестник КНУ

им. Ж. Баласагына. 2019. № 4.

6 б

27

Келдибекова А.О.

Применение метода Эдварда де Боно «шесть шляп мышления» для обеспечения позитивного ученического опыта

Вестник КНУ им.

Ж. Баласагына.

2019. № 4.

6 б

28

Келдибекова А.О.

Моделирование ситуации успеха при обучении математике

Вестник КНУ им.

Ж. Баласагына.

2019. № 4

6 б

29

Келдибекова А.О.

Применение приема «Кубик Блума» при обучении математике

Профильная школа. 2019. № 4. С. 14-20.

8 б

30

Keldibekovа А.О.

The program of the school of olympic reserve in mathematics grades 5-11

Directory of the scientific, educational and method. literature present. by authors at the I-XLI exhibitions: BookExpo America, 2019. P. XXXVIII. P. 51-52.

3 б.

31

Keldibekovа А.О.

Exclusive mathematical work and methodology for solving olympic tasks

Directory of the scientific, educational and methodical literature presented by authors at the exhibitions: Hong Kong Book Fair. 2019. P. 67-69.

3 б.

32

Култаева Д.Ч.

Ишмердүүлүк мамиле жана кесиптик компетенттүүлүк

Наука и новые технологии. – 2019. - №1. – С. 155 – 159.

8 б

33

Култаева Д.Ч.

Долбоорлор методу жана компетенттүүлүк

Наука и новые технологии. –2019. №1. – С. 159 – 162.

6 б

34

Култаева Д.Ч.

Интерактивдик окутуу процессинде кесиптик компетенттүүлүктүн калыптанышы

Известия ВУЗов. –2019. №1. – С.102-108.

8 б

35

Култаева Д.Ч.

Билим берүүдө компетенттүүлүк мамиленин интенсивдүү өнүгүшү

Известия ОшТУ. 2019. - №2. – С. 116-121

6 б

36

Садыков З.М.

Квадраттык теңдеме. Экинчи даражалуу теңдемелердин системасы

ЖАМУ жарчысы. 2019

6 б

37

Садыков З.М.

Чарбалык-компетенттүү тапшырмаларды алгебраны окутууда колдонуу

Известия Ош ТУ. 2/2019

6 б.

Информатика кафедрасы боюнча:

5-таблица

Эмгектин түрү

Жарыкка чыккан жер

КРде

РИНЦ

Scopus

Web of

science

КМШ

өлкөлө-рүндө

Алыскы

чет өлкөлөрдө

баары

КРде

КМШ өлкөлө-рүндө

Scopus

1

Тезистер

1

-

-

--

-

-

-

2

Макалалар

6

2

3

6-таблица

Эмгектин түрү

Жарыкка чыккан жер

Кыргыз Республикасында

Жакынкы чет

өлкөлөрдө

Алыскы чет

өлкөлөрдө

1.

Монографиялар

1

-

-

2

Окуу китептери

-

-

-

3.

Окуу-усулдук колдонмолор

-

-

4.

Патенттер ж.б.

5

-

-

7-таблица

ФАО

Макаланын аталышы

Журнал, шаар, чыккан жылы, номери

көлөмү

Соавторлор

1

Зулпукарова Д.И.

Информатика предмети боюнча студенттердин өз алдынча иштерин уюштуруунун ыкмалары

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана, - №2. –Бишкек, 2019. 148-151-бб.

4 бет

Рашид кызы Б., Сманова Н.Т.

2

Зулпукарова Д.И.

Булут технологиялары студенттердин өз алдынча иштерин уюштуруунун каражаты катары

Известия Вузов Кыргызстана, №4, С. 18-19. Бишкек 2019-ж., 19-апрель

5 бет

Надырбекова Г., Шаимбетова У.

3

Зулпукарова Д.И.

Использование Интернет технологии в обучении

Ташкент, 2019. Октябрь

2 бет

4

Зулпукарова Д.И.

Компетенттүүлүккө багытталган математикалык тапшырмаларды иштеп чыгуунун технологиялары

ЖАГУнун ЖАРЧЫСЫ. - №2 (41). – Жалал- Абад, 2019. 96-101 бб.

6 бет

Аркалыкова Э.М.

5

Зулпукарова Д.И.,

Окутууда заманбап технологияларды колдонуунун учурдагы маселелери

Известия Ошского технологического университета. - №2. Ош, 2019. - 89-94-бб.

6 бет

Аркалыкова Э.М.

6

Зулпукарова Д.И.

Компетенттүүлүккө багытталган тапшырмалар окуучулардын математикалык сабаттуулгунун сапатын жогорулатуу каражаты катары

Изветия КНУ. – Бишкек, 2019.

Абдималик к Н., Абдрахманова А.

7

Зулпукарова Д.И.

Применение Google приложений в организации самостоятельной работы студентов

“Бюллетень науки и практики” №12 (декабрь, г.Нижневартовск, 2019

8

Имаралиев Ө.Р

Вопросы развития конкурентоспособности перерабатывающего сектора экономики Кыргызстана (статья)

Современные гуманитарные исследования, вып.,№2(87) – Москва, “Издательсво Спутник+” 2019 г. – 11-13-стр., –ISSN 1012-9103

Печ.

3 стр.

9

Имаралиев Ө.Р

Проблемы регионального развития прерабатывающей экономичекой сферы Кыргызстана (статья)

Современные гуманитарные исследования, вып.,№2(87) – Москва, “Издательсво Спутник+” 2019 г. – 14-16-стр., – ISSN 1012-9103

Печ.

3 стр.

10

Имаралиев Ө.Р

Конкурентоспособность перерабатывающей отрасли промышленности кыргызстана

Вестник КЭУ, вып., 1(46) 2019 г., 241-243-стр., - ISSN 1694-5778

Печ.

3

Эргешбаев У.Ж.

11

Имаралиев Ө.Р

Аймактардагы кайра иштетүү өндүрүшүнүн өнүгүүсүнө кластердик моделдин тийгизген таасири

Вестник КЭУ, вып., 1(46) 2019 г., 59-60-стр., - ISSN 1694-5778

Печ.

3

12

Имаралиев Ө.Р

Проблемы развития перерабатывающей промышленности кыргызской республики на современном этапе

Наука Образование Техника, вып., 2(65), 2019 г., 129-132-стр., - ISSN 1694-5220

Печ.

5

Эргешбаев У.Ж.

13

Имаралиев Ө.Р

Интеграция шартында тамак-аш өнөр жайынын атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жогорулатуудагы негизги багыттар

“ALATOO ACADEMIC STUDIES” вып.№3, 205-211стр. 2019-г. PRINT ISSN: 1694-5263, ONLINE ISSN: 1694-7916.

Печ.7

Кантороева Г.К.

14

Имаралиев Ө.Р

Кыргыз республикасында сүттү кайра иштетүү тармагынын абалы жана келечеги

“ALATOO ACADEMIC STUDIES” вып.№3, 212-217 стр. 2019-г. PRINT ISSN: 1694-5263, ONLINE ISSN: 1694-7916.

Печ.5

Кантороева Г.К., Аттокурова Г. М.

Алгебра жана геометрия кафедрасы боюнча:

Ø 5-таблица

Эмгектин түрү

Жарыкка чыккан жер

КРде

РИНЦ

Scopus

Web of

science

КМШ өлкөлө - рүндө

Жакынкы чет өлкөлөрдө

КРде

КМШ өлкөлө - рүндө

1.

Тезистер

3

2.

Макалалар

2

Ø 6-таблица

Эмгектин түрү

Жарыкка чыккан жер

Кыргыз Республикасында

Жакынкы чет

өлкөлөрдө

Алыскы чет

өлкөлөрдө

1.

Монографиялар

1.

Окуу китептери

2.

Окуу-усулдук колдонмолор

3.

Автордук күбөлүк ж.б.

9

7-таблица

Авторлор,

түзүүчүлөр

Эмгектин

аталышы

Басмадан чыккандыгы жөнүндөгү толук маалыматтар

Көлөмү

1

Матиева Г.,

Абдуллаева Ч.

About existence of quazudoudle lines of the partial mapping of space En

Malaysian Journal of Mathematical Sciences, 2019

P.-154-159

2

Матиева Г.,

Абдуллаева Ч.

Necessary and sufficient conditions of the existence of quazudouble lines of the partial mapping of space E n

Malaysian Journal of Mathematical Sciences, 2019

p. 254-259

ИТАС кафедрасы боюнча:

5-таблица

Эмгектин түрү

Жарыкка чыккан жер

КРде

РИНЦ

Scopus

Web of

science

КМШ өлкөлө - рүндө

Жакынкы чет өлкөлөрдө

КРде

КМШ өлкөлө - рүндө

1.

Тезистер

2.

Макалалар

12

Ø 6-таблица

Эмгектин түрү

Жарыкка чыккан жер

Кыргыз Республикасында

Жакынкы чет

өлкөлөрдө

Алыскы чет

өлкөлөрдө

1.

Монографиялар

-

-

-

2

Окуу китептери

-

-

-

3.

Окуу-усулдук колдонмолор

1

-

-

4.

Патенттер ж.б.

6

-

-

Автор

Колдонмонун аталышы

Изд-во, шаар, чыккан жылы

Көлөмү

Соавторлор

1

Кудуев А.Ж.

Конфликттик көйгөйлөрдө педагогикалык чебердик (психологиялык өңүттө): Соцпедагогдор, психологдор, класс жетекчилер үчүн колдонмо

. Ош - 2019.

206 бет

Жолдошбаев Д.А.

Автордук күбөлүктөр:

1

Турсунов Д.А.,

Кудуев А.Ж.

Новые типы полуортогональных эрмитовых мультивейвлетов седьмой степени

Свидетельство №3643, Бишкек 24.06.2019

2

Жолдошбаев Д.А., Кудуев А.Ж.

Конфликттик көйгөйлөрдө педагогикалык чебердик (психологиялык өңүттө)

Свидетельство №3750, Бишкек 22.11.2019

3

Молдояров У.Д.

А. с. №559 КР. Компьютерная система управления “BilmerPro”

– № 20190017.6; заявл. 27.03.2019; опубл. 12.04.19

А. с. №558 КР. Online-БУХГАЛТЕР

– № 20190016.6; заявл. 13.03.2018; опубл. 12.04.19

А. с. №557 КР. Админка AdminEX

– № 20190015.6; заявл. 18.01.2019; опубл. 12.04.19

А. с. №3579 КР. 3D – модель геометрического фрактала «Предельный октаэдр шаров» заявл.

18.01.2019; опубл. 08.04.19

7-таблица:

Авторлор,

түзүүчүлөр

Эмгектин

аталышы

Басмадан чыккандыгы жөнүндөгү толук маалыматтар

Көлөмү

1.

Кыбыраев А.О., Максутов А.Р.

Проблемы трудовой миграции в Кыргызстане и возможности их преодоления

(статья)

Вестник филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Российский государственный социальный университет” в г.Ош Кыпгызской Республики, 2019, №1(19), С. 56-60.

0,3

2.

Беделова Н.С.

Окуу-методикалык комплекстери жогорку окуу жайларында математикалык дисциплиналар боюнча окуу процессин уюштуруунун негизги каражаттары

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана, Вып. №2. – Бишкек, 2019.

– С. 144-148

3.

Беделова Н.С.

Окуу-методикалык комплексге педагогико-эргономикалык жана саламаттыкты сактоочу талаптар

Вестник ЖАГУ, Вып. №2(41). – Жалал-Абад, 2019.

– С. 67-72.

4.

Беделова Н.С.

Математика боюнча окуу-методикалык комплекс жогорку окуу жайларда окуу-тарбиялык процесстин негизи катары

Вестник ЖАГУ, Вып. №2. – Жалал-Абад, 2019.

– С. 81-85.

5.

Беделова Н.С.

Окуу-методикалык комплексге логико-психологиялык жана дидактикалык талаптар

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана, Вып. №3. – Бишкек, 2019.

– С. 175-179

6.

Сейитказыева Г., Мустапакулова Ч.

Чамашев М.К.

евклиддик мейкиндигин бөлүктөп чагылтуу учурунда кыймылсыз түз сызыктардын жашашы

Спец. Выпуск НАН КР. Тезисы докладов III конференции Борубаевские чтение г. Бишкек

– С.12.

7.

Ажибекова А.Т.

Компьютердин перифериялык түзүлүштөрүн окутууда AdobeFlash платформасында интерактивдүү окуу модулдарын иштеп чыгуу

Ош мамлекеттик университетинин ЖАРЧЫСЫ – Ош, 2018, №1.

– С. 123-127

8.

Ажибекова А.Т.

Окуу методикалык комплекстердин структуралык түзүлүшү

И. Арабаев антындагы Кыргыз мамлекеттик университети Бишкек, 2019 жыл.

9.

Ажибекова А.Т.

Окуу китебинин окутуудагы функциялары

ЖАМУ ЖАРЧЫСЫ – Жалал-Абад, 2019, №2.

– С. 165-167

10

Ажибекова А.Т.

Мектепте окуучуларга информатиканы окутууда мультимедиялык жана интерактивдик технологияларды колдонуу

ОшМУ ЖАРЧЫСЫ – Ош, 2019.

11

Ажибекова А.Т.

Информатика сабактарында мультимедиа технологияларын пайдалануунун методикасы

ОшМУ ЖАРЧЫСЫ – Ош, 2019

12

Молдояров У.Д.

. №3579 КР. 3D – модель геометрического фрактала «Предельный октаэдр шаров» заявл. 18.01.2019; опубл. 08.04.19About three geometrical fractals Тезис

«III Борубаевские чтения», – Бишкек, 2019.

– С. 11

13

Кудуев А.Ж., Турсунов Э.А., Абдыкалык Ж.А., Турсунов Д.А.

Применение мультвейвлетов к численному решению линейных дифференциальных уравнений второго порядка

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований .
г. Пенза. 2019. № 6 .

– С. 153-158.

14

Матикеев Т.К., Кудуев А.Ж., Шербаева З.Э.

Вопросы о личности руководителя школы в условиях современной инновационной образовательной системы

Известия Тульского государственного университета. Педагогика . 2018. № 1 .

– С. 79-88.

15.

Кыбыраев А.О., Максутов А.Р., Кудуев А.Ж.

Особенности и перспективы развития цифровой экономики на рынке кыргызстана

Вестник филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный социальный университет» в г. Ош Киргизской Республики . 2018. № 2 (18) .

– С. 58-62.

16.

Омаралиев А.Ч., Келдибекова А.О.

Использование математических задач для развития у младших школьников навыков исследовательской деятельности

Научно методический журнал

3/2019 (92) май-июнь.

17.

Омаралиев А.Ч., Келдибекова А.О.

Использование математических задач для развития у младших школьников навыков исследовательской деятельности

Научно методический журнал

4/2019 (93) июль-август.

Ø Программалоо кафедрасы боюнча:

Ø

Ø

Ø

Ø

Эмгектин түрү

Жарыкка чыккан жер

КРде

РИНЦ

Scopus

Web of

science

КМШ

өлкөлө-рүндө

Алыскы

чет өлкөлөрдө

КРде

КМШ өлкөлө - рүндө

1.

Тезистер

1

2.

Макалалар

6

1

4

6-таблица

Эмгектин түрү

Жарыкка чыккан жер

Кыргыз Республикасында

Жакынкы чет

өлкөлөрдө

Алыскы чет

өлкөлөрдө

1.

Монографиялар

1.

Окуу китептери

2.

Окуу-усулдук колдонмолор

2

3.

Патенттер ж.б.

Автор

Колдонмонун аталышы

Изд-во, шаар, чыккан жылы

Көлөмү

Соавторлор

1

Аркабаев Н.К.

Информатика боюнча олимпиадалык маселелер жыйнагы

- Ош 2019

144 б.

-

2

Аркабаев Н.К

Решение олимпиадных задач по информатике

-Ош 2019

176 б.

2019-жылы кафедра башчысы А. Сопуев тарабынан “Web-программалоо. PHP, phpMyAdmin, MySQL, Open server” деген аталыштагы окуу колдонмонун басмага берилди.

7-таблица

Авторлор,

түзүүчүлөр

Эмгектин

аталышы

Басмадан чыккандыгы жөнүндөгү толук маалыматтар

Көлөмү

1

A. Sopuev

Revisiting the mixed problem for equations of compound end hyperbolic types of order four

Growth poles of the global economy: emergence, changes and future perspectives. Lecture notes in networks and system 73, V.1.

pp. 725-736

2

Сопуев А., Абдумиталип уулу К.

Краевые задачи для уравнения смешанного параболо-гиперболического типа четвертого порядка

Тезисы докладов Узбекско-научной конференции. Ташкент, 24-26 окт. 2019.

С. 127-129.

3

Сактанов У.

Алгоритмы стабилизации температурныхрежимовсилового трансформатора

Проблемы автоматики и управления. – Бишкек: Илим, 2019, №2.

4

Абдугулова Г.С.

Тажикбаева С.

Төлөбаева К.

“Окучуулардын мейкиндик калыптанышын түзүүдөгү интеграциялык окутуунун ролу”

“Наука и инновационные технологии” илимий жана маалымат журналы, Бишкек, №2/2019 (1),

94-101-беттер

5

Тажикбаева С.

Төлөбаева К.

Абдугулова Г.С.

Студенттердин илимий-изилдөө иштерин уюштуруунун негизги проблемалары

“Наука и инновационные технологии” илимий жана маалымат журналы, Бишкек, №2/2019 (1),

102-108-беттер

6

Төлөбаева К.

Тажикбаева С.

Абдугулова Г.С.

“Эсептөө математикасы” курсу боюнча лабораториялык жумуштарды өткөрүүдө MAPLE математикалык пакетин колдонуу

“Наука и инновационные технологии” илимий жана маалымат журналы, Бишкек, №2/2019 (1),

20-26-беттер

7

Мурзакматова З.

Билим берүү мекемелеринин маалыматтык коопсуздугу

ВЕСТНИК Ошского государственного университета №1, 2019 ISSN 1694-7452-С. 157--161.

157--161.

8

Абдирайимова Н.А.

Метод вспомогательных ядер и влияние интегральных возмущений на ограниченность решений дифференциального уравнения третьего порядка.

Международная научно-практическая конференция, «Актуальные проблемы теоретической и прикладной математики» посвященная к 100-летию со дня рождения крупнейшего ученого и педагога, профессора Кривошеина Леонида Евгеньевича, 18-октября, 2019г.

9

Абдирайимова Н.А.

On the asymptotic stability of solutions of linear Volterra integro-differential equation of second-order with a special kernel.

Международная конференция «III Борубаевские чтения», посвященной 35-летию Института математики НАН КР

10

Көчкөнбаева Б.

Математическое моделирование и алгоритм морфологического анализа кыргызского языка

Россия, Бюллетень науки и практики . 2019. Т. 5. 3.

с. 220-224

11

Көчкөнбаева Б.

Использование программы TEST_DL для проверки знаний дистанционно-обучающихся студентов

Россия, Бюллетень науки и практики . 2019. Т. 5. 9. с. 484-488

с. 484-488

12

Көчкөнбаева Б.

Тестирование программы морфологического анализатора естественного языка

Россия, Бюллетень науки и практики . 2019. Т. 5. 3.

с. 215-219

Жогорку математика кафедрасы:

Ø 5-таблица

Эмгектин түрү

Жарыкка чыккан жер

КРде

РИНЦ

Scopus

Web of

science

КМШ өлкөлө - рүндө

Жакынкы чет өлкөлөрдө

КРде

КМШ өлкөлө - рүндө

1.

Тезистер

2.

Макалалар

15

2

Ø 6-таблица

Эмгектин түрү

Жарыкка чыккан жер

Кыргыз Республикасында

Жакынкы чет

өлкөлөрдө

Алыскы чет

өлкөлөрдө

1.

Монографиялар

2 (Мамаюсупов)

1.

Окуу китептери

2.

Окуу-усулдук колдонмолор

1 ( Абдрасулова)

3.

Автордук күбөлүк ж.б.

7-таблица

Авторлор,

түзүүчүлөр

Эмгектин

аталышы

Басмадан чыккандыгы жөнүндөгү толук маалыматтар

Көлөмү

1

Абдрасулова Салтанат

Текущие и рубежные КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ по математике и методическое указания к их выполнению

27.09.2019

“Билим” ОшГУ

А 16020000-19

ISBN 978-9967-18-564-7

108 б

2

Мамаюсупов Маккамбай Шеранович

10 – класста “Комбинаториканын формулалары” темасын окутууга карата усулдук сунуштар

БатМУ нун илимий журналында

3

Мамаюсупов Маккамбай Шеранович

Орто мектеп (7 - класс) математикасында “Ыктымалдыктар теориясына киришүү” темасын окутууга жүргүзүлгөн тажрыйбанын натыйжасы жөнүндө.

КРСУ нун илимий журналына

4

Мамаюсупов Маккамбай Шеранович

“Белгисиз”- билим, изи жок илим

-Бишкек: Газ. АЗИЯ news, 3.10.2019. №38(325)

14 - бет

5

Мамаюсупов Маккамбай Шеранович

Билим берүүнүн “билигин” кантип көтөрөбүз

-Бишкек: Газ. АЗИЯ news, 10.10.2019. №39(326), 14 - бет

14 - бет

6

Кедейбаева Дилбар Арстаналиевна

Юриспруденцияда кесиптик маселелерди чыгарууда математикалык методдордун колдонулушу

ОшТУ, жарчысы, 2019

7

Кедейбаева Дилбар Арстаналиевна

Компетенттүүлүктүн башкы мүнөздөмөсү - билим жана тажрыйба

ЖАМУ жарчысы 2019

8

Кедейбаева Дилбар Арстаналиевна

Окутуунун компетенттүүлүк мамилесинде мате-матиканы окутуп үйрөтүүнүн сапатын көтөрүү

ОшМУ жарчысы, 2019

9

Кедейбаева Дилбар Арстаналиевна

Повышение качества обучения математике в рамках компетент-ностного

г. Нижневартовск, Россия, 2019 г

10

Мамазиаева Эльмира Амановна

Решение интегро-дифференциального уравнения в частных производных второго порядка типа Вольтерра методом допольнительного аргумента

ОшТУ, 2019. -№1,

11

Мамазиаева Эльмира Амановна

Новый способ построения решений уравнений в частных производных четвертого порядка гиперболического типа (статья)

Евразийское научное объединение 2019

Импакт-фактор РИНЦ: 0,207

12

Абдукаимова Арапат Жолиевна

Жаңы билим берүү стандарттарынын контекстинде математиканы окутуунун технологиялары.

ОшТУ жарчысы, №2 76

13

Абдукаимова Арапат Жолиевна

Математиканы дифференцирлеп окутууда студенттердин өзүн-өзү баалоосун уюштуруу.

Наука и новые технологии, 2019

14

Абдукаимова Арапат Жолиевна

Жогорку математика курсун окуп-үйрөнүүдө студенттин өз алдынча таанып - билүү ишмердүүлүгүн уюштуруунун моделдери

наука и новые технологии, 2019

15

Абдукаимова Арапат Жолиевна

Баштапкы мектептин математика сабактарында дифференцирленген мамилени пайдалануу

ЖАМУ жарчысы

16

Абдукаимова Арапат Жолиевна

Гуманитардык ЖОЖдордун студенттерин жогорку математикага дифференцирлеп окутуу

Наука и новые технологии, 2019

17

Абдукаимова Арапат Жолиевна

Математиканы дифференцирлеп окутууда студенттердин өзүн-өзү баалоосун уюштуруу.

2019-жылы КББА журналына басмага сунушталган

Ø Матанализ кафедрасы боюнча

6-таблица

Эмгектин түрү

Жарыкка чыккан жер

Кыргыз Республикасында

Жакынкы чет

өлкөлөрдө

Алыскы чет

өлкөлөрдө

1.

Монографиялар

1

2

Окуу китептери

3.

Окуу-усулдук колдонмолор

4.

Патенттер ж.б.

Факультет боюнча:

5-таблица

Эмгектин түрү

Жарыкка чыккан жер

КРде

РИНЦ

Scopus

Web of

science

КМШ

өлкөлө-рүндө

Алыскы

чет өлкөлөрдө

КРде

КМШ өлкөлө - рүндө

1.

Тезистер

3

4

2.

Макалалар

35

16

25

8

6-таблица

Эмгектин түрү

Жарыкка чыккан жер

Кыргыз Республикасында

Жакынкы чет

өлкөлөрдө

Алыскы чет

өлкөлөрдө

1.

Монографиялар

4

1

2.

Окуу китептери

3.

Окуу-усулдук колдонмолор

5

4.

Патент ж.б. күбөлүктөр

20

2022-календардык жыл ичинде академиялык кызматкерлер тарабынан чыгарылган эмгектер:

Авторлор,

түзүүчүлөр

Эмгектин түрү (Монографиялар, окуу китептери, окуу-усулдук колдонмолор ж.б)

Эмгектин аталышы

Басмадан чыккандыгы жөнүндөгү толук маалыматтар

Көлөмү

Эскертүү

1.

Каримов С.,

Тойгонбаева А. К

Окуу

китеби

Дифференциалдык тендемелер

Басмадан чыккан, ОшМунун китеп канасына тапшырылган

200 б.

2.

Беделова Н.С.

окуу-усулдук колдонмо

Дифференциалдык теңдемелер боюнча маселелер жыйнагы

Ош: «Ош облбасмаканасы», – 2022.

111б.

3.

Беделова Н.С.

окуу-усулдук колдонмо

Математикалык мисалдарды компьютердик моделдөө

Ош: Book-дизайн», – 2022

116 б

4

Абдималик к Ж.

Зулпукарова Д.И.

Абдималик к Н..

окуу-усулдук колдонмо

“Электрондук окуу китептерди түзүү каражаттары;

Ош-2021 ж. ОшМУ, «Билим» басма борбору

64 бет

5

Имаралиев Ө.Р..

Монография

“Экономиканын кайра иштетүү секторундагы атаандаштык стратегиясы”

Ош: Book-дизайн», – 2022

216 бет

6

Имаралиев Ө.Р.

окуу куралы

Билим берүүдөгү маркетинг;

Бишкек-2021 “РеклаМир” басмаканасы

164 бет

7

Аркабаев Н.К., Пирматов А.З.

Окуу колдонмо

С# программалоо тили

Ош, 2022, 108 б.

6,7 басма табак

8

Зулпукарова Д.И., Алтыбаева М., ж.б.

окуу-методикалык колдонмо

Билим берүүдө онлайн платформаларды колдонуу

Ош, 2022.

223 б.

9

М.Алтыбаеванын редакциясында

Билим берүүдө онлайн платформаларды колдонуу: методикалык колдонмо.

“Воок-дизайн” компьютердик кызматы.

Ош: 2022.

223 бет.

10

Кочконбаева Б.,

Абдугулова Г., Маткалык кызы К.

Усулдук колдонмо

Методические указания к лабораторным работам "Программирование в среде Visual Studio C#"

“Book design” басма үйү

90 стр.

https://drive.google.com/file/d/1QZPNdL4vzC0ywsgdyWlDdCJr7BE_Xhu4/view?usp=sharing

11

Матиева Г., Папиева Т.М.

Курбанбаева Н.Н.

Монография

Геометрия частичных отображений евклидова пространства, порождаемых заданной сетью Френе

Ош: “Book-Дизайн”, 2022

137 б.

12

Матиева Г., Папиева Т.М.

Азимов Б.А.

Окуу колдонмо

Геометриянын негиздери

Ош: “Book-Дизайн”, 2022

104 б.

13

Борбоева Г.М.

Окуу-усулдук колдонмо

Окуучулардын мейкиндик ой жүгүртүүсүн калыптандыруунун методикасы

Ош, 2022.

256 б.

14

Курбанбаева Н.Н.

Окуу-усулдук колдонмо

Математика дисциплинасы боюнча өз алдынча тапшырмалардын топтому

Ош: “Book-Дизайн”, 2022

103 б.

Жалпы саны түрлөрү боюнча: 5