• Наука
  • Публичное разъяснение науки общества

Публичное разъяснение науки общества

17. Кафедранын мүчөлөрүнүн илимди коомчулукка жарыялоо, популяризациялоо боюнча массалык-маалымат каражаттарына чагылдырылган материалдары.

2019-жылдын февраль айында профссор К. Алымкулов Россия Федерациясынын Табият таануу Академиясына иш сапарга барып келди, анда профессорго “Илимий мектептин негиздөөчүсү” деген төш белги ыйгарылган.

2019-жылдын 26-февралында Россия Федерациясынын табият таануу академиясы профессор Г. Матиевага ИЛИМ ЖАНА ТЕХНИКАНЫН ЭМГЕК СИҢИРГЕН ИШМЕРИ деген наамын ыйгарды.

2019-жылдын 31-майында Мамлекеттик тилди өнүктүрүү, кыргыз тилинин кадыр-баркын жогорулатууга, аброюн арттыруу жана мекенчилдикке үндөө маскатында Ош шаарында "Сабаттуу бол" акциясын уюштурууга кошкон салымы үчүн Ош шаарынын мэриясынын "Ыраазычылык баракчасы" менен сыйланган.

2019-жылдын 19-21-сентябрда Америка Кошмо Штаттарынын Нью-Йорк шаарында өткөн "Китеп көргөзмөсүнүн" алтын медалы төмөнкү китептерге ыйгарылган:

1. Матиева Г. - "Проективдүү геометрия", Ош-2012;

2. Матиева Г., Абдуллаева Ч.Х. - "Үч ченемдүү евклиддик мейкиндиктеги сызыктар жана беттер", Ош-2006;

3. Матиева Г., Борбоева Г.М. - "Экинчи тартиптеги беттердин жалпы теориясы", Ош-2017.

1 ) МИОТ жана ББМ кафедрасында профессор М. Алтыбаеванын жетекчилиги менен “ЖОЖ менен мектептин кызматташтыгын өнүктүрүү менен компетенттүү мугалим даярдоо” темасында илимий проект алып барылат. Аткаруучулар: Аттокурова А.Дж., Келдибекова А.О., Тагаев У.Б., Садыков З.М., Авазова Э.Т., Тагаева Д.А., Култаева Д.Ч., Токтомамбетова Ж. ж. б.

Илимий долбоордо кафедранын окуутучулары план боюнча иш алып барышты. Долбоордун алкагында төмөндөгү жумуштар жасалды:

- 2019-жылдын июнь, август айларында шаардык, райондук мектептердин мугалимдерине семинарлар өтүлдү. - компетенттүүлүккө багытталган тапшырмаларды, ЖОЖдорго ОМК түзүлдү.

2) 2018-2019-окуу жылында МИТ факультетинин МК(б)-1-16 тайпасы Ednet агенттигинин келечектеги адистердин көндүмдөрүн өнүктүрүү конкурсуна катышты. Конкурс төмөнкүдөй этаптарды камтыйт:

- ОшМУнун “Физика-математикалык билим берүү” багытында даярдалып жаткан студенттерди Soft Skills негиз планын түзүү.

- “Глобалдуу которулуш” кейсин ишке ашыруу. Максаты: Бул белгилүү бир банктын аманат кассасынын(тейлөө пункту) башка бир жерге ачкыч аркылуу которуу. Бул которуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарына ылайык банк ишин толук иштешин эске алуу менен жүргүзүлүүгө тийиш. Ошондой эле, азыркы учурдагы рыноктук бааларды эске алуу менен аткаруу зарыл.

- Презентация ББП “Физика-математикалык билим берүү”, ОшМУ.

- Конкурсту ишке ашыруу үчүн мониторинг жүргүзүү.

- Баштапкы суммасына чейин киреше алып келе турган ишкердик конкурс.

- Окуу планы боюнча окутулуп жаткан дисциплинанын иш программасын даярдоо. Студенттердин көндүмдөрүн калыптандыруу боюнча методикалык колдоо көрсөтүү жана мазмунду иштеп чыгуу атайын курсун ишке ашыруу. Бул сынактын жыйынтыгы боюнча МИТ факультетинин МК(б)-1-16 тайпасы Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын 21 командасынын арасында 4 орунду ээлеген. 20-декабрь конкурсун катышуучуларына сыйлык тапшыруу күнү. ББП жетекчиси А. Аттокурова, жумушчу топтун мүчөлөрү Т. Папиева, Ж. Артыкова, Э. Авазова жана студенттер, конкурстун активдүү катышуучуларына сертификат ыйгарылат.

3) Жылына кафедранын окутуучулары, математика предмети боюнча өтүлө турган шаардык жана областтык олимпиадаларда жюри болуп катышышат. 12-13.03.2019-ж окуучулар ортосунда өткөрүлгүн областтык олимпиадада кафедранын мугалимдери ага окутуучу Тагаев У.Б, доцент Келдибекова А.Ө. жюринин курамында болушту.

4) Келдибекова А.О., Садыков З.М., Эргешова Т. Факультеттин илимий жумалыкта кафедранын илимий изилдоо иштеринин коргозмо-презентацияны уюштурушту, активдуу катышкан учун факультеттин диплому менен сыйланышты.

5) Кафедранын ИИИ аткарган учун 7.06.2019 ОшМУнун комиссиянын текшеруусунон ийгиликтуу отушту.

2018-2019-окуу жылында МИТ факультетинин Информатика кафедрасына караштуу ПИЭ(б)-1-16 тайпасы Ednet агенттиги тарабынан уюштурулган “Кыргызстандын ЖОЖдорунун арасындагы инновациялык идеялар” аттуу ийкемдүү көндүмдөрдү калыптандыруу конкурсуна катышты.

1) Ednet агенттигинин келечектеги адистердин ийкемдүү көндүмдөрүн өнүктүрүү конкурсуна катышты. Конкурс төмөнкүдөй этаптарды камтыйт:

- ОшМУнун “Колдонмо информатика” багытында даярдалып жаткан студенттерди Soft Skills негиз планын түзүү.

- “Глобалдуу которулуш” кейсин ишке ашыруу. Максаты: Бул белгилүү бир банктын аманат кассасынын(тейлөө пункту) башка бир жерге ачкыч аркылуу которуу. Бул которуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарына ылайык банк ишин толук иштешин эске алуу менен жүргүзүлүүгө тийиш. Ошондой эле, азыркы учурдагы рыноктук бааларды эске алуу менен аткаруу зарыл.

- Презентация ББП “Колдонмо информатика”, ОшМУ.

- Конкурсту ишке ашыруу үчүн мониторинг жүргүзүү.

- Баштапкы суммасына чейин киреше алып келе турган ишкердик конкурс.

- Окуу планы боюнча окутулуп жаткан дисциплинанын иш программасын даярдоо. Студенттердин көндүмдөрүн калыптандыруу боюнча методикалык колдоо көрсөтүү жана мазмунду иштеп чыгуу атайын курсун ишке ашыруу. Бул сынактын жыйынтыгы боюнча МИТ факультетинин ПИЭ(б)-1-16 тайпасы Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын 21 командасынын арасында 5 орунду ээлеген. 20-декабрь конкурсун катышуучуларына сыйлык тапшыруу күнү. ББП жетекчиси Ободоева Г.С., жумушчу топтун мүчөлөрү Ө. Имаралиев, Эркебаев У.З., Чоюбекова А. жана студенттер, конкурстун активдүү катышуучуларына сертификат ыйгарылат.

2) Кафедранын ИИИ аткарган учун 7.06.2019 ОшМУнун комиссиянын текшерүүсүнөн ийгиликтүү өтүштү.

Студенттерди илим-изилдөө иштерине кызыктыруу, тартуу максатында Программалоо кафедрасынын башчысы, ф-м.и.д., профессор А. Сопуевден студенттер тарабынан маек курулду. Маектин мазмуну ОшМУнун 80 жылдыгына арналып өткөзүлгөн илим жумалыгында МИТ факультетинин жамаатына угулду жана университеттин сайтына жайгаштырылды.

ОшМУнун профессордук-окутуучулук курамынын Агартуу академиясынын коомдук фондунун Сорос-Кыргызстан фонду каржылаган «www.okuma.kg» кыргыз тилиндеги электрондук китепкананы кеңейтүү долбоорунун жетектеген МИТ факультетинин Жогорку математика кафедрасынын кызматкерлери – профессор М.Ш. Мамаюсупов бүткүл Кыргызстандык студенттер үчүн www.okuma.kg сайттарына электрондук жаны китептерди жайгаштырып жогорку деңгээлге шарт түзүлүп берилди. www.okuma.kg сайтында акыркы 2 жылда 3,5 млн кирүүлөр болуп Кыргызстандагы эң ийри электрондук китеп канаалардын тизмесин толуктайт. Анын окуу китептерине болсо, 25210 окуучу - студенттердин кароолору катталган.