SWOT- анализ

SWOT анализ

Күчтүү жактары

Алсыз жактары

1. Аспиранттар жана изденүүчүлөр үчүн ОшМУда К 01.17.554 Диссертациялык Кеңештин иштеши

2. Факультетте чет эл аралык академиясынын профессорунун, Рос-аккредитациялык агенттиктин эксперти жана чет эл аралык академиясынын профессорлору, о.э. жогорку квали-фикациялуу кадрлардын, ОшМУда аспирантуранын, магистратуранын бар-дыгы

3. Факультетте 7 илимдин доктору, 38 илимдин кандидатынын эмгектениши

4. Факультетте 12 илимий жана усулдук багыттагы теманын изилдениши

5. Факультеттин мүчөлөрүнүн изилдеген илимий-изилдөө иштеринин болушу (аспиранттар, магистранттар, изденүүчүлөр)

6. Факультетте илимий жана илимий-усулдук семинарлардын системалуу иштеши

7. Факультетте 8 студенттик илимий ийримдин иштеши

8. Окутуучулар студенттик илимий иштерге жетекчилик кылуусу

9. Кафедралар тейлеген адистиктеринин студенттеринин университеттик, аймактык, республикалык, эл аралык олимпиадаларга, конференцияларга, ж.б. иш-чараларга активдүү катышуусу, ОшМУнун колдоосу

10. Факультетте ар окуу жылы илим жумалыгынын, студенттик конферен-циянын уюштурулушу жана өткөзүлүшү

11. Кафедранын мүчөлөрүнүн Кыргыз-стандын чегинде жана чет жактарга илимий сапарларга чыгуусу

12. Кафедранын мүчөлөрүнүн квалифика-цияларын өркүндөтүүсү

13. Факультетте тиешелүү аудитория-лардын заманбап техникалар менен жабдылышылы

14. Американын “Математика жана статистика”, “Универсальный журнал прикладной математики” журналында профессор К. Алымкуловдун редкол-легиянын мүчөсү болуусу

15. Окутуучулар жана студенттер үчүн www.okuma.kg сайтында кыргыз тилиндеги китептердин бардыгы

16. Факультеттин мүчөлөрүнүн КР ББМ каржылаган долбоорлордо иштөөсү

17. ОшМУ тарабынан окутуучулардын жана студенттердин илимий-изилдөө иштерин колдоо: сыйлык, чыгармачылык өргүү ж.б.

18. Квалификациялык иштерди, магистрдик диссертацияларды анти-плагиаттан текшерүү.

1. Кафедраларда уюшулган студенттик илимий-ийримдердин ишин өркүндөтүүгө факультеттеги аудиториялык фонддун жетишсиздиги

2. Факультеттин мүчөлөрүнүн көпчүлүгү чет тилдерин жакшы билбестиги

3. Окутуучулардын илимий сапарларга чыгуусун каржылоо жогорку деңгээлде эместиги

4. Факультеттин мүчөлөрүнүн “Web of science, Scopus” системаларын жогорку деңгээлде пайдаланылбай жаткандыгы

5. Илимий-изилдөө иштеринин эконо-микалык маанилүүлүгүнүн эске алынбай калышы

6. Республикалык же эл аралык статуска ээ конференцияларды өткөрүү жана уюштурууда активдүү эмес катышуулары.

Мүмкүнчүлүктөр

Коркунучтар

1. Кафедралардын илимий-усулдук семинарында окутуучулардын илимий иштеринин жыйынтыктары боюнча баяндама жасоону күчөтүү

2. “Web of science, Scopus” системаларынан пайдаланууну үйрөнүү максатында семинарларга катышуу, макала чыгаруу

3. Гранттар, проекттер менен иштөөнү күчөтүү

4. Иш берүүчүлөр, стейкхолдерлер менен болгон факультеттин байланышын күчөтүү

5. Башка ЖОЖдор менен болгон факультеттин байланышын күчөтүү

6. Илимий иштерди максатга ылайыктуу жүргүзүү максатында окутуучулардын окуу жүктөмдөрүнүн көлөмүн азайтуу.

7. ОшМУ тарабынан студенттердин илимий-изилдөө иштерин жана макала-ларын чет өлкөнүн журналдарында басып чыккандарды колдоо.

1. Кафедранын мүчөлөрү тарабынан жарыкка чыккан илимий эмгектердин плагиатга текшерүүдө төмөн пайызды алып калышы

2. Факультеттин мүчөлөрүнүн илимий темаларынын коюлушунун актуалдуу-лукка жооп бербей калышы

3. Тил компетенциясы: чет тилдерин билбестиги

4. Айрым окутуучулардын магистрдик диссертациялардын жана квалификация-лык иштердин сапатын жакшыртууга болгон кайдыгерлиги.

SWOT анализ

Күчтүү жактары

Алсыз жактары

1. Аспиранттар жана изденүүчүлөр үчүн ОшМУда К 01.19.599 Диссертациялык Кеңештин иштеши;

2. Факультетте чет эл аралык академиясынын профессорунун, Рос-аккредитациялык агенттиктин эксперти жана чет эл аралык академиясынын профессорлору, о.э. жогорку квалификациялуу кадрлардын, ОшМУда аспирантуранын, магистратуранын бар-дыгы;

3. Факультетте 8 илимдин доктору, 38 илимдин кандидатынын эмгектениши;

4. Факультетте 10 илимий жана усулдук багыттагы теманын изилдениши;

5. Факультеттин мүчөлөрүнүн изилдеген илимий-изилдөө иштеринин болушу (аспиранттар, магистранттар, изденүүчүлөр);

6. Факультетте илимий жана илимий-усулдук семинарлардын системалуу иштеши;

7. Факультетте 9 студенттик илимий ийримдин иштеши;

8. Окутуучулар студенттик илимий иштерге жетекчилик кылуусу;

9. Кафедралар тейлеген адистиктеринин студенттеринин университеттик, аймактык, республикалык, эл аралык олимпиадаларга, конференцияларга, ж.б. иш-чараларга активдүү катышуусу, ОшМУнун колдоосу;

10. Факультетте ар окуу жылында илим жумалыгынын, студенттик конференциянын уюштурулушу жана өткөзүлүшү;

11. Кафедранын мүчөлөрүнүн Кыргызстандын чегинде жана чет жактарга илимий сапарларга чыгуусу;

12. Кафедранын мүчөлөрүнүн квалификацияларын өркүндөтүүсү;

13. Факультетте тиешелүү аудиториялардын заманбап техникалар менен жабдылышылы;

14. Американын “Математика жана статистика”, “Универсальный журнал прикладной математики” журналында профессор К. Алымкуловдун редколлегиянын мүчөсү болуусу;

15. Окутуучулар жана студенттер үчүн www.okuma.kg сайтында кыргыз тилиндеги китептердин бардыгы;

16. Факультеттин мүчөлөрүнүн КР ББМ каржылаган долбоорлордо иштөөсү;

17. ОшМУ тарабынан окутуучулардын жана студенттердин илимий-изилдөө иштерин колдоо: сыйлык, чыгармачылык өргүү ж.б.;

18. Квалификациялык иштерди, магистрдик диссертацияларды антиплагиаттан текшерүү;

19. Аккредитация жана рейтингдин көз карандысыз агенттигинин (НААР/IAAR, Казахстан) ЖОЖдордун рейтингинде факультеттин профессорлору жогорку баллдарды алышы;

20. Facebook социалдык тармагында МИОТжББМ кафедрасынын илимий-изилдөө иштери чыгылдырылышы, youtube каналында кафедранын илимий-методикалык семинардын, студенттердин жана магистранттардын конференциялардын видеолору камтылуусу.

21. КР УИАнын эки мүчө-корр., КР ИА бир мүчө корр. жана КР УИАнын бир Ардактуу академиги болушу.

1. Факультеттин мүчөлөрүнүн көпчүлүгү чет тилдерин жакшы билбестиги;

2. Окутуучулардын илимий сапарларга чыгуусун каржылоо жогорку деңгээлде эместиги;

3. Факультеттин мүчөлөрүнүн “Web of science, Scopus” системаларын жогорку деңгээлде пайдаланылбай жаткандыгы;

4. Республикалык же эл аралык статуска ээ конференцияларды өткөрүү жана уюштурууда активдүү эмес катышуулар.

Мүмкүнчүлүктөр

Коркунучтар

1. Кафедралардын илимий-усулдук семинарында окутуучулардын илимий иштеринин жыйынтыктары боюнча баяндама жасоону күчөтүү;

2. “Web of science, Scopus” системаларынан публикация жасоо;

3. Гранттар, проекттер менен иштөөнү күчөтүү;

4. Иш берүүчүлөр, стейкхолдерлер менен болгон факультеттин байланышын күчөтүү;

5. Башка ЖОЖдор менен болгон факультеттин байланышын күчөтүү;

6. Илимий иштерди максатга ылайыктуу жүргүзүү максатында окутуучулардын окуу жүктөмдөрүнүн көлөмүн азайтуу;

7. ОшМУ тарабынан студенттердин илимий-изилдөө иштерин жана макалаларын чет өлкөнүн журналдарында басып чыккандарды колдоо;

8. Онлайн байланышта заманбап технологияларды пайдалануу.

1. Кафедранын мүчөлөрү тарабынан жарыкка чыккан илимий эмгектердин плагиатга текшерүүдө төмөн пайызды алып калышы;

2. Факультеттин мүчөлөрүнүн илимий темаларынын коюлушунун актуалдуулукка жооп бербей калышы;

3. Тил компетенциясы: чет тилдерин билбестиги;

4. Айрым окутуучулардын магистрдик диссертациялардын жана квалификациялык иштердин сапатын жакшыртууга болгон кайдыгерлиги.