2018-2019-окуу жылы үчүн аткарылуучу иштердин планы

Ош МУнун МИТ факультетинин методикалык кеңешинин 2018-2019-окуу жылы үчүн аткарылуучу иштеринин планы